Regulamin odznak

  • Drukuj

Regulamin

przyznawania odznaki „Zasłużony dla ZEiRP RP”

Prezydium Zarządu Głównego ZEiRP RP postanawia przyjąć następujące zasady dotyczące odznaki „Zasłużony dla ZEiRP RP”:

§ 1

1.Prezydium Zarządu Głównego ZEiRP RP przyznaje członkom, osobom spoza związku lub instytucjom i organizacjom na podstawie złożonych wniosków.

2.Wnioski składane są przez zarządy kół, zarządy oddziałów wojewódzkich i opiniowane przez prezydium zarządów wojewódzkich.

§ 2

1. Oddziały Wojewódzkie do 31 marca zgłaszają planowane ilościowo zapotrzebowanie na odznaki do Skarbnika ZG.

2. Skarbnik ZG wystawia fakturę na Oddział Wojewódzki.

3. Oddział Wojewódzki dokonuje przelewu na podane konto bankowe ZG.

4. Skarbnik ZG informuje wyznaczonego członka Prezydium ZG o wpływie odpowiedniej kwoty.

5. Wyznaczony członek Zarządu Głównego zamawia wykonanie odpowiedniej ilości odznak.

6. Na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego przedstawiciel województwa odbiera zmówione odznaki wraz z legitymacjami.

§ 3

1. Prezydium Zarządu Głównego przyznaje odznaki członkom związku lub osobom spoza związku, na podstawie prawidłowo wypełnionych wniosków.

2. Wnioski winny być sporządzone na aktualnych drukach, posiadać uzasadnienie wykazujące szczególną działalność i pomoc na rzecz Związku.

3. Odznaka dla osób spoza związku przyznawana jest dla tych, którzy swoją postawą i aktywnością skutecznie pomagają środowisku pożarniczych emerytów i rencistów.

§ 4

1. Wnioski są przesyłane mailowo do Sekretarza.

2. Oryginały są przechowywane u wnioskodawcy.

3. Na posiedzeniu Prezydium ZG rozpatrywane są wnioski i podejmowana jest uchwała.

4, Skan uchwały rozsyłany jest do wnioskujących Oddziałów Wojewódzkich.

§ 5

Odznaka wraz z legitymacją jest wręczana uroczyście na spotkaniu członków Związku.

§ 6

Realizację Regulaminu powierza się Oddziałom Wojewódzkim.

§ 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.