1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Wielu emerytów wciąż żyje na krawędzi egzystencji czy ubóstwa

www.podatki.biz

14.07.2020

Wielu emerytów wciąż żyje na krawędzi egzystencji czy ubóstwa

Z tak trudną sytuacją muszą mierzyć się emeryci (po 75. roku życia), którzy pobierają świadczenia w wysokości od 1000 zł do 2000 zł. O ile ci, których świadczenie emerytalne nie przekracza 1000 zł, mogą liczyć na wielopłaszczyznową pomoc państwa, o tyle ci, którzy otrzymują powyżej 1000 zł, w głównej mierze muszą radzić sobie sami. Konieczne wydaje się zatem wprowadzenie optymalnych rozwiązań zapewniających im chociażby większy dostęp do wybranych bezpłatnych leków czy uregulowanie kwestii dziedziczenia emerytury po współmałżonku. Czy możliwe jest wprowadzenie takich regulacji? - pyta poseł w interpelacji.

Interpelacja nr 7263 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie sytuacji emerytów po ukończeniu przez nich 75. roku życia, pobierających świadczenia w wysokości od 1000 do 2000 zł

Szanowna Pani Minister!

Dzięki racjonalnym reformom rządu, wprowadzanym programom, wdrażaniu odpowiednich rozwiązań, ogólnie rzecz biorąc, polskim emerytom z roku na rok żyje się coraz lepiej. Wielu spośród nich, niestety, wciąż boryka się z licznymi problemami, głównie finansowymi, co powoduje, że żyją oni na krawędzi egzystencji czy ubóstwa. Z tak trudną sytuacją muszą mierzyć się emeryci (po 75. roku życia), którzy pobierają świadczenia w wysokości od 1000 zł do 2000 zł. O ile ci, których świadczenie emerytalne nie przekracza 1000 zł, mogą liczyć na wielopłaszczyznową pomoc państwa, o tyle ci, którzy otrzymują powyżej 1000 zł, w głównej mierze muszą radzić sobie sami.

W związku z powyższym niezbędne jest większe zwrócenie uwagi na sytuację materialną i bytową emerytów pobierających świadczenie między 1000 zł a 2000 zł. Konieczne wydaje się zatem wprowadzenie optymalnych rozwiązań zapewniających świadczeniobiorcom po ukończeniu 75. roku życia chociażby większy dostęp do wybranych bezpłatnych leków czy uregulowanie kwestii dziedziczenia emerytury po współmałżonku dla osób w wieku 75+.

Mając na uwadze trudną sytuację emerytów, zwracam się do Pani Minister z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy możliwe jest wprowadzenie takich regulacji prawnych, dzięki którym byłaby możliwość pełnego dziedziczenia emerytury po współmałżonku dla osób w wieku 75+ w przypadku wspólnego prowadzenia gospodarstw domowych (po śmierci jednego z małżonków drugi nie jest w stanie sam utrzymać gospodarstwa domowego)?
  2. Czy możliwe jest rozszerzenie rządowego programu "Leki 75+", na przykład jeśli chodzi o leki kardiologiczne, w taki sposób, aby to leki droższe były bezpłatne, a tańsze pełnopłatne (obecnie np. lek Polpril kosztujący ok. 6 zł jest bezpłatny, a lek za ok. 40 zł pełnopłatny)?

Poseł Zbigniew Girzyński

3 czerwca 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 7263 w sprawie sytuacji emerytów po ukończeniu przez nich 75. roku życia, pobierających świadczenia w wysokości od 1000 do 2000 zł

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację nr 7263 posła Zbigniewa Girzyńskiego, który porusza kwestię możliwości poprawy sytuacji materialnej owdowiałych świadczeniobiorców, pragnę zapewnić, że podejmowane są wszelkie działania mające na celu przeciwdziałanie wpadaniu emerytów i rencistów w sferę ubóstwa oraz, że wszystkie sygnały i uwagi są poddawane szczegółowej analizie i oceniana jest możliwość ich uwzględnienia.

Odnośnie propozycji dotyczącej "dziedziczenia" emerytury zmarłego małżonka, uprzejmie wyjaśniam, że obecny stan prawny nie daje takiej możliwości. System ubezpieczenia społecznego przewiduje natomiast możliwość uzyskania prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Zasady nabywania prawa do renty rodzinnej oraz ustalania jej wysokości są określone w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, z późn. zm.). Świadczenie to przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Renta rodzinna ma charakter wtórny w stosunku do świadczenia przysługującego osobie zmarłej, dlatego stanowi jedynie część świadczenia, jakie przysługiwało zmarłemu członkowi rodziny. O tym, jaką część świadczenia zmarłego stanowi renta rodzinna decyduje liczba osób, które nabyły prawo do tego świadczenia. Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przyznawana jest jedna łączna renta rodzinna, a jej wymiar wynosi:

-   dla jednej osoby uprawnionej - 85% świadczenia, które przysługiwało zmarłemu,

-   dla dwóch osób uprawnionych - 90% świadczenia, które przysługiwało zmarłemu,

-   dla trzech i więcej osób uprawnionych - 95% świadczenia, które przysługiwało zmarłemu.

Osoba, która nabyła prawo do renty rodzinnej oraz do własnej emerytury może wybrać, które z należnych świadczeń chce pobierać. Zasada wypłaty jednego świadczenia oraz brak możliwości "dziedziczenia" całej kwoty emerytury zmarłego małżonka wynika z repartycyjnego charakteru systemu ubezpieczeń społecznych. Jest on oparty na zasadzie tzw. umowy generacyjnej co oznacza, że pracujący płacą składki, które od razu są przeznaczane na bieżącą wypłatę emerytur, rent i różnego rodzaju zasiłków dla osób, które spełniają wymagane warunki. Składki wpłacane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie stanowią zatem osobistego kapitału ubezpieczonego. Z tego względu, w razie nabycia prawa do własnej emerytury oraz do renty rodzinnej z FUS wypłaca się jedno z tych świadczeń - wyższe lub wybrane przez zainteresowanego.

Podstawowym instrumentem kształtowania poziomu dochodów gwarantowanych systemem ubezpieczeń społecznych, jest waloryzacja emerytur i rent. Świadczenia są co roku waloryzowane 1 marca w taki sposób, aby nie traciły swej siły nabywczej w relacji do kosztów utrzymania i realnie wzrastały w miarę możliwości finansowych budżetu państwa i Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Stałym mechanizmem jest tzw. waloryzacja procentowa, polegająca na pomnożeniu kwoty świadczenia przez wskaźnik, który odpowiada średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku, zwiększonemu o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku[1]. Zasady waloryzacji emerytur i rent są jednak modyfikowane tak, aby uwzględniały potrzeby socjalne świadczeniobiorców oraz bieżącą sytuację gospodarczą, stan budżetu państwa i finansów ubezpieczeń społecznych.

W trosce o osoby pobierające najniższe świadczenia emerytalno-rentowe, wprowadzono w ostatnich latach wiele zmian mających na celu poprawę jakości życia tych osób. Objęły one swoim zakresem zarówno

Wysokość świadczeń najniższych, jak i ich waloryzację, która jest istotnym elementem wpływającym na podwyższenie emerytur i rent.

W 2016 r. obok ustawowej waloryzacji procentowej wypłacone zostały jednorazowe dodatki pieniężne dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Kwota dodatku uzależniona została od wysokości świadczenia i wynosiła od 50 do 400 złotych netto.

W 2017 r. zagwarantowano waloryzację na poziomie nie niższym niż 10 zł. Dzięki temu najniższe świadczenia zostały podwyższone w stopniu większym, niż gdyby przeprowadzono waloryzację na poprzednio obowiązujących zasadach. Dodatkowo w 2017 r. podwyższone zostały najniższe świadczenia emerytalno-rentowe. Dla osób spełniających warunki stażowe najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna wzrosły z kwoty 882,56 zł do kwoty 1000 zł (wzrost o 117,44 zł, tj. o 13,3%). Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy została podniesiona z kwoty 676,75 zł do kwoty 750 zł (wzrost o 73,25 zł, tj. o 10,8%), a renta socjalna z kwoty 741,35 zł do kwoty 840 zł (wzrost o 98,65 zł, tj. o 13,3%).

W 2018 r. wskaźnik waloryzacji emerytur i rent ukształtował się na poziomie 102,98% i był jednym z wyższych wzrostów świadczeń w ostatnich latach. Przy tej wysokości wskaźnika, od 1 marca 2018 r.:

  1. najniższa emerytura wzrosła o 29,80 zł;
  2. przeciętna emerytura finansowana z FUS wzrosła o ok. 65,44 zł;
  3. przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy finansowana z FUS wzrosła o ok. 49,26 zł;
  4. przeciętna renta rodzinna finansowana z FUS wzrosła o ok. 57,06 zł.

W 2019 roku świadczenia emerytalno-rentowe wzrosły o ustawowy wskaźnik waloryzacji, który ukształtował się na poziomie 102,86%, jednak nie mniej niż o 70 zł. Jednocześnie podwyższone zostały najniższe świadczenia odpowiednio do:

-   1100 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej (wzrost o 70,20 zł),

-   825 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy (wzrost o 52,65 zł).

Oznacza to, że najniższe świadczenia emerytalno-rentowe wzrosły o 6,82%, zamiast o 2,86%. Ustawowym wskaźnikiem na poziomie 102,86% podwyższone zostały natomiast wyższe świadczenia, tj. te, których wysokość przekraczała kwotę 2447,55 zł.

W 2019 r. zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 roku (Dz. U. poz. 743) - emeryci i renciści otrzymali w maju jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie 1.100 zł brutto. Wypłacono je każdemu emerytowi i renciście, ponieważ nie miało ono charakteru świadczeń socjalnych z pomocy społecznej, które są uzależnione od wysokości kwoty przychodu przypadającej na osobę w rodzinie. Świadczenie to, nazywane potocznie "trzynastą emeryturą" lub "emeryturą plus", stanowiło wsparcie finansowe szczególnie znaczące dla osób pobierających niskie świadczenia emerytalno-rentowe.

Od 1 marca 2020 r. świadczenia emerytalno-rentowe podwyższono wskaźnikiem waloryzacji wynoszącym 103,56%, a więc wyższym niż pierwotnie prognozowano, Minimalna podwyżka z tytułu waloryzacji w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy wyniosła 75% gwarantowanej minimalnej kwoty, tj. 52,50 zł. W przypadku osób pobierających emeryturę częściową kwota z tytułu waloryzacji nie mogła być niższa niż połowa kwoty waloryzacji, tj. 35 zł. Natomiast

-   1200 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej,

-   900 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

Podwyższenie najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej od 1 marca 2020 r. do kwoty 1200 zł brutto, oznacza, że świadczenia te wzrosły od 2016 r. o 36,3%.

Ustawą z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. poz. 321) wprowadzono na stałe coroczną wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego (tzw. 13. emerytura) dla wszystkich emerytów i rencistów w wysokości najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe roczne świadczenie pieniężne.

Na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2019 r. przeznaczono kwotę 10,8 mld zł., zaś w 2020 r. na waloryzację świadczeń i wypłatę tzw. 13-tej emerytury Rząd zabezpieczył środki finansowe na poziomie ok. 21 mld zł.

Rząd zaproponował też, aby w miarę możliwości budżetu państwa wypłacana była dodatkowo tzw. 14. emerytura. W dniu 11 marca br. został przesłany marszałkowi Sejmu projekt ustawy o kolejnym w 2021 roku dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Projekt ten przewiduje wypłatę w listopadzie 2021 r. kolejnego - obok 13. emerytury - dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego w wysokości minimalnej emerytury obowiązującej od marca 2021 r. (czyli po przyszłorocznej waloryzacji). Zgodnie z tym projektem pełną kwotę czternastej emerytury otrzymałyby osoby, których świadczenie przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń (czyli brutto) nie przekraczałoby 2900 zł. Dla świadczeń wyższych niż 2900 zł stosowana byłaby zasada "złotówka za złotówkę". Dla przykładu osoba, która w październiku 2021 r. będzie miała emeryturę wynoszącą 3100 zł, dostałaby "czternastkę" mniejszą o 200 zł.

Jak z powyższego wynika Rząd dokłada wszelkich starań, aby sytuacja materialna emerytów i rencistów z roku na rok się poprawiała.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od wielu lat realizuje też projekty skierowane bezpośrednio do osób starszych, takie jak: Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (Program ASOS), Rządowy Program Wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020 (Program "Senior+") oraz Program "Opieka 75+".

Program ASOS skierowany jest do organizacji pozarządowych. Jego głównym celem jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty realizujące projekty dla osób starszych, w tym niepełnosprawnych osób starszych ubiegają się o dofinansowanie w wysokości od 20 do 200 tys. zł w ramach czterech priorytetów: edukacja osób starszych, aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz - jak i międzypokoleniową, partycypacja społeczna osób starszych oraz usługi społeczne dla osób starszych.

W ramach Programu ASOS realizowane są różnorodne inicjatywy, np. zajęcia kulturalne i artystyczne, zajęcia sportowe, kursy nauki języków obcych, zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej, zajęcia komputerowe, wolontariat, warsztaty psychologiczne, szkolenia z zakresu partycypacji publicznej, świadczenie usług asystenckich i opiekuńczych, teleopieki.

W edycji 2019 Programu ASOS do dofinansowania wskazano 309 projektów. Dzięki nim z regularnych zajęć skorzystało ok. 150 tys. osób starszych. W edycji 2020 ASOS dofinansowanie przyznano 304 organizacjom na terenie całej Polski, z których skorzysta ponad 150 tys. osób starszych, w tym osób niepełnosprawnych. Budżet do wykorzystania w ramach Programu tj. w poprzednich latach wyniósł 40 mln zł.

W ramach Programu "Senior+" jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych: na jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.

Placówki "Senior+" dają osobom starszym możliwość aktywnego spędzenia czasu 8 godzin dziennie, oferując różnorodne działania: od pomocy w czynnościach dnia codziennego, przez zapewnienie minimum jednego posiłku i pielęgnowanie więzi międzypokoleniowych, aż po zajęcia ruchowe i aktywny udział w życiu kulturalnym.

W latach 2015-2019 uczestnicy Dziennych Domów "Senior+" i Klubów "Senior+" realizowali się jako wolontariusze, brali udział w wielu akcjach charytatywnych, poświęcali czas dzieciom, a także pomagali potrzebującym. Opracowanie oraz wdrożenie w 2018 r. programu "Opieka 75+" było odpowiedzią na wyzwania jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne. Program umożliwia wsparcie gmin w realizacji ich zadania własnego i wynika z coraz bardziej zauważalnych i postępujących procesów prowadzących do starzenia się społeczeństwa oraz wzrostu liczby osób wymagających pomocy w formie usług opiekuńczych, dlatego skierowany jest do osób starszych w wieku 75 lat i więcej, które mieszkają na terenie małych gmin miejskich, wiejskich, miejsko - wiejskich do 60 tys. mieszkańców.

W 2018 r. koszt realizacji programu wyniósł prawie 4,5 mln zł a usługami opiekuńczymi objęto 2 802 osoby. Z kolei z analizy sprawozdań rocznych z realizacji przedmiotowego programu przesłanych przez wojewodów wynika, że w 2019 r. program realizowało 435 gmin z usługami dla 5 143 osób na kwotę 9 671 561 zł. W 2020 r. przystąpienie do realizacji programu zadeklarowało 542 gminy z usługami dla prawie 6,5 tys. osób. Oszacowana przez Wojewodów wysokość środków na realizację programu "Opieka 75+" - edycja 2020 wyniosła prawie 22,0 mln.

Jednocześnie należy wskazać, iż Ministerstwo podejmuje wysiłki w celu skoordynowania działań administracji rządowej oraz instytucji publicznych działających w obszarze usług dla osób starszych, służące poprawie ich jakości i dostępności.

W tym celu opracowany został dokument pn. "Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo - Uczestnictwo - Solidarność", który w dniu 26 października 2018 r. został przyjęty przez Radę Ministrów (uchwała nr 161 Rady Ministrów z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo - Uczestnictwo - Solidarność). Jest to pierwszy dokument rządowy, uwzględniający szczegółowe rozwiązania we wszystkich najważniejszych sferach życia osób starszych, między innymi w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia, przeciwdziałania samotności, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także potrzeby dostosowania infrastruktury do potrzeb i możliwości osób starszych.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed

Warszawa, 1 lipca 2020 r.

  

www.podatki.biz

Informację przekazał kol. Albin Piątkowski

Emerytura: Opieka nad rodzicem jako okres nieskładkowy

Do okresów nieskładkowych (okresów braku aktywności zawodowej) zalicza się m.in. przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy niewykonywania pracy, w granicach do 6 lat, spowodowane koniecznością opieki nad innym niż dziecko członkiem rodziny zaliczonym do I grupy inwalidów lub uznanym za całkowicie niezdolnego do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo uznanym za osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym.

Interpelacja nr 2933 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie wliczania do okresu stażu pracy opieki nad chorymi rodzicami

Moje zainteresowanie budzi fakt, iż do stażu pracy nie jest wliczany okres opieki sprawowany przez dorosłe dzieci nad ich niedołężnymi, chorymi rodzicami. Należy zauważyć iż nieraz jest to praca wymagająca aktywności w niektórych przypadkach nawet przez 24h i wymaga bardzo dużo poświęcenia. Często dorosłe dzieci nie chcąc oddawać rodziców do ośrodków pomocy, są zmuszone do rezygnacji z pracy zawodowej. Tym samym narażając się na problemy w wypracowaniu własnych świadczeń emerytalnych. Państwo powinno zapewnić takim osobom, aby opieka nad starszymi ludźmi była wliczana do stażu pracy jako okres bezskładkowy, jak jest w przypadku opieki rodziców nad małoletnimi dziećmi. Okres opieki rodzica nad dzieckiem do określonego w ustawie wieku jest wliczany do stażu pracy jako nieskładkowy.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość uregulowania w przepisach, aby okres opieki nad chorymi rodzicami był wliczany do okresu stażu pracy jako bezskładkowy?

Poseł Bartosz Kownacki

4 marca 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 2933 w sprawie wliczania do okresu stażu pracy opieki nad chorymi rodzicami

Szanowna Pani Marszałek

  

W związku z przesłaną przy wystąpieniu Pani Marszałek z dnia 11 marca 2020 r., znak: K9INT2933, interpelacją posła Bartosza Kownackiego uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

W nowym systemie emerytalnym, określonym przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, z późn. zm.), który generalnie obejmuje wszystkie osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r., emerytura przysługuje kobiecie po osiągnięciu 60. lat życia i mężczyźnie po osiągnięciu 65. lat życia - niezależnie od długości stażu ubezpieczeniowego.

Ten staż ma jednak wpływ na uzyskanie gwarancji wypłaty najniższej emerytury. Zarówno w starym jak i w nowym systemie emerytalnym prawo do podwyższenia emerytury do minimalnej wysokości przewidziano dla osób, które udokumentowały staż ubezpieczeniowy wynoszący co najmniej 20 lat - dla kobiet i 25 lat - dla mężczyzn.

Ustalając łączny staż ubezpieczeniowy uwzględnia się okresy składkowe, o których mowa w art. 6 ww. ustawy oraz wymienione w art. 7 okresy nieskładkowe w wymiarze nie wyższym, niż jedna trzecia okresów składkowych. To ograniczenie ilości okresów nieskładkowych, wynikające z art. 5 ust. 2 omawianej ustawy oznacza, że w przypadku osoby, która udokumentuje np. 15 lat okresów składkowych, można uwzględnić maksymalnie 5 lat okresów nieskładkowych, tj. jedną trzecią z 15 lat.

Okresem składkowym jest każdy okres opłacania składek: do 31 grudnia 1998 r. na ubezpieczenie społeczne

-uwzględniając również przypadające przed 15 listopada 1991 r. okresy, za które nie było obowiązku opłacania składki - a od 1 stycznia 1999 r. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Do okresów nieskładkowych (okresów braku aktywności zawodowej) zalicza się m.in. przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy niewykonywania pracy, w granicach do 6 lat, spowodowane koniecznością opieki nad innym niż dziecko członkiem rodziny zaliczonym do I grupy inwalidów lub uznanym za całkowicie niezdolnego do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo uznanym za osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym, sprawowanej przez członka jego rodziny w wieku powyżej 16 lat, który w okresie sprawowania opieki nie osiągnął przychodu przekraczającego miesięcznie połowę najniższego wynagrodzenia.

Mając powyższe na względzie uprzejmie informuję, że aktualny stan prawny jest zgodny z postulowanym przez posła Bartosza Kownackiego.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed

Warszawa, 27 marca 2020 r.

Informację przekazał kol. Albin Piątkowski

  

www.podatki.biz

Regulamin odznak

Regulamin

przyznawania odznaki „Zasłużony dla ZEiRP RP”

Prezydium Zarządu Głównego ZEiRP RP postanawia przyjąć następujące zasady dotyczące odznaki „Zasłużony dla ZEiRP RP”:

§ 1

1.Prezydium Zarządu Głównego ZEiRP RP przyznaje członkom, osobom spoza związku lub instytucjom i organizacjom na podstawie złożonych wniosków.

2.Wnioski składane są przez zarządy kół, zarządy oddziałów wojewódzkich i opiniowane przez prezydium zarządów wojewódzkich.

§ 2

1. Oddziały Wojewódzkie do 31 marca zgłaszają planowane ilościowo zapotrzebowanie na odznaki do Skarbnika ZG.

2. Skarbnik ZG wystawia fakturę na Oddział Wojewódzki.

3. Oddział Wojewódzki dokonuje przelewu na podane konto bankowe ZG.

4. Skarbnik ZG informuje wyznaczonego członka Prezydium ZG o wpływie odpowiedniej kwoty.

5. Wyznaczony członek Zarządu Głównego zamawia wykonanie odpowiedniej ilości odznak.

6. Na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego przedstawiciel województwa odbiera zmówione odznaki wraz z legitymacjami.

§ 3

1. Prezydium Zarządu Głównego przyznaje odznaki członkom związku lub osobom spoza związku, na podstawie prawidłowo wypełnionych wniosków.

2. Wnioski winny być sporządzone na aktualnych drukach, posiadać uzasadnienie wykazujące szczególną działalność i pomoc na rzecz Związku.

3. Odznaka dla osób spoza związku przyznawana jest dla tych, którzy swoją postawą i aktywnością skutecznie pomagają środowisku pożarniczych emerytów i rencistów.

§ 4

1. Wnioski są przesyłane mailowo do Sekretarza.

2. Oryginały są przechowywane u wnioskodawcy.

3. Na posiedzeniu Prezydium ZG rozpatrywane są wnioski i podejmowana jest uchwała.

4, Skan uchwały rozsyłany jest do wnioskujących Oddziałów Wojewódzkich.

§ 5

Odznaka wraz z legitymacją jest wręczana uroczyście na spotkaniu członków Związku.

§ 6

Realizację Regulaminu powierza się Oddziałom Wojewódzkim.

§ 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Emerytury i renty 2020: Wskaźnik waloryzacji na najniższym poziomie

www.podatki.biz

28.01.2020

 

W życie weszło rozporządzenie dotyczące wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2020 r. Zwiększenie to wyniesie w tym roku 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Rząd przyjął zatem wskaźnik na minimalnym poziomie ustawowym.

Z początkiem marca 2020 r. emerytury i renty zostaną podwyższone o najniższy przewidziany w ustawie wskaźnik. Waloryzacja wyniesie w praktyce 3,24 proc., ale jednocześnie przewidziano także waloryzację kwotową. Każde świadczenie wzrośnie w efekcie o co najmniej 70 zł.

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wskaźnik waloryzacji nie może być niższy od wskaźnika inflacji powiększonego o 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Jak przewidziano w nowym rozporządzeniu z 21 stycznia br., w 2020 r. wzrost będzie więc tylko na poziomie ustawowym. O taki ruch w trakcie konsultacji społecznych apelowały wcześniej organizacje zrzeszające pracodawców, a związki zawodowe postulowały przyjęcie wskaźnika przeszło dwukrotnie wyższego.

Szacuje się, że podwyżka świadczeń będzie kosztować w tym roku ok. 7,1 mld zł.

Zmiany wprowadza rozporządzenie Rady Ministrów z 21 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 128).

Rozporządzenie weszło w życie 28 stycznia 2020 r.

Z rozporządzeniem można się zapoznać tutaj.

Informację przekazał kol. Albin Piątkowski

www.podatki.biz

Abonament RTV - poznaliśmy wysokość opłat za 2020 rok

Mimo wielu zapowiedzi abonament RTV nie zniknał. Za to coraz czesciej pojawiaja sie głosy o zaostrzeniu kar i wdrozeniu skuteczniejszych działan egzekucyjnych. W tym kontekscie, oprócz informacji o wysokosci

opłat abonamentowych warto poznac zasady zwolnienia z koniecznosci płacenia tej dosc juz archaicznej opłaty.

Zagadnienia zwiazane z abonamentem reguluje ustawa z z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. W jej art. 4 znajdziemy wykaz osób (i podmiotów) uprawnionych do skorzystania ze zwolnienia. Ale to nie wszystkie zwolnienia, poniewaz znajdziemy je równiez w innych niz wspomniana ustawa przepisach. Katalog osób zwolnionych jest bardzo szeroki i warto sprawdzic, czy przypadkiem my (lub którys z naszych domowników) nie moze ze zwolnienia skorzystac.

Wysokosc opłat abonamentowych za uzywanie odbiorników RTV w 2020 roku 2020 rok radiofonicznego, telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego

za jeden miesiac 7,00 zł 22,70 zł

za dwa miesiace 13,60 zł 44,05 zł

za trzy miesiace 20,15 zł 65,35 zł

za szesc miesiecy 39,90 zł 129,40 zł

za rok 75,60 zł 245,15 zł

Zwolnienia

Zwalnia sie z opłat abonamentowych osoby:

1) co do których orzeczono o:

     a) zaliczeniu do I grupy inwalidów lub

     b) całkowitej niezdolnosci do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Społecznych lub

     c) znacznym stopniu niepełnosprawnosci, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub

   d) trwałej lub okresowej całkowitej niezdolnosci do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników.

   -uprawnienie nalezy udokumentowac orzeczeniem własciwego organu orzekajacego, albo orzeczeniem własciwej instancji sadu, uchylajacym wczesniejsza decyzje organu orzekajacego;

2) które ukonczyły 75 lat

     -uprawnienie do zwolnienia od opłat ustala Poczta Polska SA na podstawie danych z rejestru PESEL;

3) które otrzymuja swiadczenie pielegnacyjne z własciwego organu realizujacego zadania w zakresie swiadczen rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rzadowej lub rente socjalna z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego;

     -uprawnienie nalezy udokumentowac decyzja własciwego organu realizujacego zadania w zakresie swiadczen rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rzadowej, albo decyzja jednostki organizacyjnej ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego;

4) niesłyszace, u których stwierdzono całkowita głuchote lub obustronne uposledzenie słuchu (mierzone na czestotliwosci 2 000 Hz o natezeniu od 80 dB)

     -potrzebne bedzie orzeczenie własciwego organu orzekajacego o całkowitej głuchocie lub obustronnym uposledzeniu słuchu (mierzone na czestotliwosci 2 000 Hz o natezeniu od 80 dB), albo zaswiadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej potwierdzajace powyzsze parametry;

5) niewidome, których ostrosc wzroku nie przekracza 15%

     -uprawnienie dokumentuje legitymacja Polskiego Zwiazku Niewidomych lub Zwiazku Ociemniałych Zołnierzy RP albo orzeczenie własciwego organu orzekajacego o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawnosci z tytułu uszkodzen narzadu wzroku, albo orzeczenie własciwego organu orzekajacego, stwierdzajace uszkodzenie narzadu wzroku (ostrosc wzroku nie przekracza 15%), albo zaswiadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej potwierdzajace powyzsze parametry;

6) które ukonczyły 60 lat oraz maja prawo do emerytury, której wysokosc nie przekracza miesiecznie kwoty 50% przecietnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzajacym, ogłaszanego przez Prezesa GUS

   -konieczny bedzie dowód osobisty oraz decyzja jednostki organizacyjnej ZUS, albo innego organu emerytalno-rentowego o wysokosci emerytury w danym roku (odcinek emerytury lub decyzja o przyznaniu albo waloryzacji emerytury).; Organami emerytalno-rentowymi oprócz ZUS sa: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, wojskowe biura emerytalne, Biuro Emerytalne Słuzby Wieziennej;

7) spełniajace kryteria dochodowe, okreslone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o swiadczeniach

rodzinnych

     -dokumentuje prawo do zwolnienia decyzja własciwego organu realizujacego zadania w zakresie swiadczen rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rzadowej o przyznaniu swiadczenia rodzinnego tj. zasiłku rodzinnego albo zaswiadczenie tego organu stwierdzajace wysokosc dochodu spełniajacego kryteria

dochodowe okreslone w ustawie o swiadczeniach rodzinnych. Organem własciwym w rozumieniu ww. ustawy jest: wójt, burmistrz, prezydent miasta własciwego ze wzgledu na miejsce zamieszkania osoby lub podmioty przez nich upowaznione;

8) które maja prawo do korzystania ze swiadczen pienieznych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej

       -na podstawie decyzji jednostki organizacyjnej pomocy społecznej o przyznaniu swiadczenia pienieznego.

Swiadczeniami pienieznymi sa:

- zasiłek stały,

- zasiłek okresowy,

- zasiłek celowy lub specjalny zasiłek celowy,

- zasiłek lub pozyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,

- pomoc dla rodzin zastepczych,

- pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki,

- swiadczenie pieniezne na utrzymanie i pokrycie wydatków zwiazanych z nauka jezyka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzecz-pospolitej Polskiej status uchodzcy lub ochrone uzupełniajaca,

- wynagrodzenie nalezne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przez sad

Jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej sa:

- regionalne osrodki polityki społecznej,

- powiatowe centra pomocy rodzinie,

- osrodki pomocy społecznej,

- domy pomocy społecznej,

- placówki specjalistycznego poradnictwa,

- placówki opiekunczo-wychowawcze,

- osrodki wsparcia

- osrodki interwencji kryzysowej;

9) bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

   -na podstawie zaswiadczenia z własciwego urzedu pracy o posiadaniu statusu bezrobotnego;

10) posiadajace prawo do zasiłku przed-emerytalnego, okreslonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

   -dokumentuje uprawnienie decyzja jednostki organizacyjnej ZUS o przyznaniu zasiłku przedemerytalnego lub zaswiadczenie jednostki organizacyjnej ZUS o pobieraniu zasiłku przedemerytalnego;

11) posiadajace prawo do swiadczenia przedemerytalnego, okreslonego w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 roku o swiadczeniach przedemerytalnych

   -po okazaniu decyzji jednostki organizacyjnej ZUS o przyznaniu swiadczenia przedemerytalnego lub zaswiadczenie jednostki organizacyjnej ZUS o pobieraniu swiadczenia przedemerytalnego;

12) otrzymujace zasiłek dla opiekuna okreslony w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

   -dokumentuje decyzja własciwego organu realizujacego zadania w zakresie swiadczen rodzinnych jako zadanie zlecone w zakresie administracji rzadowej

Na podstawie odrebnych ustaw od opłat abonamentowych ze zwolnienia korzystaja;

1) inwalidzi wojenni i wojskowi na podstawie ustawy z dnia 29 maja 1974 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

-potrzebna bedzie ksiazka inwalidy wojennego lub wojskowego, wystawiona przez organ emerytalno-rentowy;

2) kombatanci bedacy inwalidami wojennymi lub wojskowymi na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach bedacych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

   -na podstawie legitymacji osoby represjonowanej;

3) członkowie rodzin pozostali po kombatantach bedacych inwalidami wojennymi lub wojskowymi na podstawie art. 12 ust. 1a ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach bedacych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

   -dokumentowac uprawnienie bedzie dokument wystawiony przez Urzad ds. Kombatantów potwierdzajacy status członka rodziny po zmarłym kombatancie oraz dokument wystawiony przez ZUS potwierdzajacy uprawnienie do renty rodzinnej po zmarłym inwalidzie wojennym lub wojskowym, albo inne dokumenty

wystawione przez własciwe organy orzekajace potwierdzajace uprawnienia członka rodziny pozostałego po

kombatancie bedacym inwalida wojennym lub wojskowym;

4) osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostajacego w zwiazku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach bedacych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

   -dokumentuje legitymacja osoby represjonowanej;

5) członkowie rodzin pozostali po osobach pobierajacych w chwili smierci rente z tytułu inwalidztwa, o którym mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach bedacych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

   -na podstawie dokumentu wystawionego przez własciwy organ orzekajacy, potwierdzajacego uprawnienie do renty rodzinnej po osobie pobierajacej w chwili smierci rente z tytułu inwalidztwa pozostajacego w zwiazku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach bedacych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego lub inne dokumenty potwierdzajace uprawnienia członka rodziny;

6) osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostajacego w zwiazku z zatrudnieniem, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 wrzesnia 1994 roku o swiadczeniu pienieznym i uprawnieniach przysługujacych zołnierzom zastepczej słuzby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach wegla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych

   -nalezy okazac zaswiadczenie organu wojskowego potwierdzajace rodzaj i okres wykonywania przymusowego zatrudnienia w ramach zastepczej słuzby wojskowej oraz orzeczenie organu orzekajacego o zaliczeniu do grupy inwalidów, wydane na podstawie orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej;

7) osoby posiadajace status weterana poszkodowanego na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działan poza granicami panstwa

     -na podstawie legitymacji weterana poszkodowanego wydanej przez:

Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do zołnierzy, ministra własciwego do spraw wewnetrznych - w odniesieniu do funkcjonariuszy,Szefa Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego - w odniesieniu do funkcjonariuszy Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego

oraz zaswiadczenia własciwego organu emerytalno-rentowego potwierdzajacego pobieranie renty inwalidzkiej z tytułu urazów lub chorób powstałych w zwiazku z udziałem w działaniach poza granicami panstwa.

Ulgi w opłatach abonamentowych

Art. 2 ustawy o opłatach abonamentowych wymienia jako uprawnione do ulgi, polegajacej na pobraniu jednej opłaty abonamentowej, bez wzgledu na ilosc odbiorników:

1) podmioty lecznicze niebedace przedsiebiorcami w rozumieniu przepisów o działalnosci leczniczej,

2) sanatoria i złobki,

3) publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oswiaty,

4) publiczne i niepubliczne uczelnie,

5) domy pomocy społecznej

Jedna opłata jest pobierana pod warunkiem, ze odbiorniki rtv objete opłata z znajduja sie w tym samym budynku lub zespole budynków. Jezeli pomieszczenia jednostki organizacyjnej znajduja sie w kilku budynkach niestanowiacych jednego zespołu lub w kilku zespołach budynków, wówczas od odbiorników rtv mieszczacych sie w kazdym budynku lub zespole budynków pobiera sie oddzielna opłate abonamentowa.

Jak skorzystac ze swoich uprawnien?

Osoby uprawnione do zwolnienia od opłat abonamentowych, by uzyskac to zwolnienie zobowiazane sa do

przedstawienia w urzedzie pocztowym dokumentów potwierdzajacych uprawnienie do zwolnienia oraz

oswiadczenia.

Wzór oswiadczenia znajduje sie tutaj http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/abonament-rtv/oswiadczenie.x.2015.pdf

Zwolnienie od opłat abonamentowych przysługuje od pierwszego dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w którym dopełniono formalnosci w urzedzie pocztowym.

Redakcja podatki.biz na podstawie materiałow KRRiTV

Informację dostarczył kol. Albin Piątkowski   

       www.podatki.biz

Licznik odwiedzin

6539856
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
2365
3376
20207
5873663
76767
115805
6539856