1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Ustawa o emeryturach i rentach zostanie dostosowana do wyroku TK

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa zostanie dostosowana do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z lutego 2012 r. Zmiany dotyczą przesłanek ograniczających wzruszalność decyzji wydanych przez organy rentowe.

Nowela została przygotowana przez Senat i ma w założeniu dostosować przepis do wskazówek zawartych w wyroku TK z 28 lutego 2012 r. (sygn. akt - K 5/11). Trybunał stwierdził wtedy, że z ustawą zasadniczą niezgodny jest art. 114 ust. 1a ustawy. Miesiąc później zakwestionowany przepis utracił moc prawną.

Nowelizacja wprowadza katalog sytuacji, kiedy możliwe będzie wzruszenie prawomocnych decyzji organów rentowych ws. prawa do świadczeń albo wysokości świadczeń. Nowością ma być też cezura czasowa, która ograniczy możliwość wzruszenia takich decyzji.

Zgodnie z nowelą, w sprawach zakończonych prawomocną decyzją organ rentowy - na wniosek osoby zainteresowanej albo z urzędu - będzie uchylać albo zmieniać decyzję i ponownie ustalać prawo do świadczeń lub ich wysokość, gdy: - po uprawomocnieniu się decyzji zostaną przedłożone nowe dowody lub ujawniono nowe okoliczności istniejące przed wydaniem tej decyzji; - decyzja została wydana w wyniku

przestępstwa; - dowody, na podstawie których ustalono okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe; - decyzja została wydana na skutek świadomego wprowadzenia w błąd organu; - decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone, zmienione albo stwierdzono jego nieważność; - przyznanie świadczeń lub nieprawidłowe obliczenie ich wysokości nastąpiło na skutek błędu organu rentowego.

"Organ rentowy będzie miał możliwość odstąpienia od uchylenia lub zmiany decyzji, w sytuacji gdy przyznanie świadczeń lub nieprawidłowe obliczenie ich wysokości nastąpiło na skutek błędu organu rentowego, jeżeli uchylenie lub zmiana decyzji wiązałyby się z nadmiernym obciążeniem dla osoby zainteresowanej, ze względu na jej sytuację osobistą lub materialną, wiek, stan zdrowia lub inne szczególne okoliczności" - czytamy w komunikacie prezydenckiej kancelarii.

Analogiczne zmiany wprowadzone będą do przepisów regulujących kwestie związane z ubezpieczeniem i świadczeniami dla rolników, żołnierzy zawodowych oraz policjantów i funkcjonariuszy innych służb. W nowelizacji znalazły się również odpowiednie przepisy przejściowe.

Zmiany wprowadza ustawa z 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Nowela została podpisana przez prezydenta 23 marca br.

Nowelizacja wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

 

 

ze strony www.podatki.biz

Świadczenie przedemerytalne dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Od 1 stycznia 2017 r. opiekunowie osób niepełnosprawnych po ich śmierci będą mogli ubiegać się o świadczenie przedemerytalne.

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2016 r.

poz. 1940), którą rozszerzony został krąg osób, mogących ubiegać się o przyznanie świadczenia

przedemerytalnego. Na podstawie ww. ustawy prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje

również osobie która:

1.   zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 60 dni od dnia ustania prawa do:

- świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579), lub

- zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 i 972),

- pobieranych nieprzerwanie przez okres co najmniej 365 dni;

2.   utraciła prawo do świadczenia lub zasiłku wym. w pkt 1 z powodu śmierci osoby, nad którą opieka była sprawowana;

3.   do dnia, w którym ustało prawo do świadczenia lub zasiłku wym. w pkt 1: ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta lub 60 lat - mężczyzna oraz osiągnęła okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn

jeżeli spełniła pozostałe warunki niezbędne do przyznania prawa do tego świadczenia (m. in. pobierała zasiłek dla bezrobotnych co najmniej przez 180 dni).

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków wymaganych do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego, wraz z informacją o aktualnej wysokości świadczenia znajdują się w zakładce ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE na stronie internetowej ZUS.

zus.pl

Artykuł z  www.podatki.biz

Emerytury i renty 2017: Kwota wolna od potraceń w górę

W 2017 r. podwyższona zostanie wysokość kwoty emerytury i renty wolnej od potraceń i egzekucji - wynika z nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która podpisał w tym tygodniu prezydent Andrzej Duda. Kwota wolna od potraceń wynosić ma 75 proc. kwoty najniższej emerytury lub renty.

"Celem ustawy z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest podwyższenie wysokości kwoty emerytury i renty wolnej od potraceń i egzekucji. Ma to służyć zwiększeniu ochrony świadczeniobiorców przed negatywnymi skutkami postepowania egzekucyjnego" - czytamy w komunikacie prezydenckiej kancelarii.

Zgodnie z obowiązującym obecnie prawem, kwoty świadczeń podlegają potraceniu określonych należności. Dotyczy to świadczeń alimentacyjnych, sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie innych należności, nienależnie pobranych świadczeń i należności z tytułu płatności za pobyt w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. W takich sytuacjach - zależnie od rodzaju płatności - można potracić od 25 do 70 proc. kwoty. Jednocześnie istnieje zabezpieczenie dla osób pobierających emerytury i renty. Kwota wolna od potraceń, która odpowiada części świadczenia niepodlegającej egzekucji, wynosi aktualnie 20, 50 lub 60 proc. Kwoty najniższej emerytury/renty. Kwota ta zostanie podniesiona w 2017 r. "Zgodnie z ustawa zmieniająca, przy potrącaniu z emerytury lub renty sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi, kwota wolna od potraceń wynosić będzie 75 proc. kwoty najniższej kwoty emerytury lub renty" - wskazuje prezydencka kancelaria.

Zmiany wprowadza ustawa z 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowelizacja została podpisana przez prezydenta 6 grudnia 2016 r. Nowe przepisy wejdą w zżycie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

.Z ustawa mozna sie zapoznac tutaj.

mp

www.podatki.biz

Podatki 2017: Nowela ws. kwoty wolnej już w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw opublikowano już nowelizacje ustaw o podatkach dochodowych. Główna zmiana jest podniesienie kwoty wolnej od opodatkowania podatkiem PIT dla osób o stosunkowano niewielkich zarobkach. Na zmianach stracą natomiast osoby mające dochody na poziomie ponad 85 tys. zł rocznie.

Nowe zasady będą mieć zastosowanie już do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2017 r. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, kwota wolna zostanie podniesiona dla części podatników do poziomu 6,6 tys. zł, a zmiany będą korzystne przede wszystkim dla podatników o zarobkach nieprzekraczających 11 tys. zł w skali roku, w tym np. rencistów, emerytów czy tez studentów. Korzyść odnieść ma w sumie ok. 3 mln podatników.

"Pracownik, który pracuje na pół etatu za 1 tys. zł miesięcznie (czyli rocznie osiąga dochód 12 tys. zł), za 2017 r. nie zapłaci podatku dochodowego. W ten sposób zyskuje 265 zł, które zapłaciłby (po odliczeniu składki zdrowotnej) w 2016 r. Osoba, która w 2017 r. przepracuje przykładowo 4 miesiące i otrzyma wynagrodzenie 2 tys. zł, nie zapłaci podatku dochodowego za 2017 r. Dzięki nowym rozwiązaniom nie będzie płacić podatku w wysokości 71 zł (po odliczeniu składki zdrowotnej)" - podaje przykłady resort finansów.

Osoby zarabiające do 6,6 tys. zł rocznie w ogóle nie zapłacą podatku dochodowego. Zgodnie z opublikowaną w Dzienniku Ustaw nowelizacja, w przypadku podatników zarabiających więcej niż 6,6 tys. zł, ale mniej niż 11tys. zł rocznie, kwota wolna będzie stopniowa zmniejszana do poziomu 3 091 zł.

Dla podatników o przychodach na poziomie od 11 tys. zł do 85 528 zł w skali roku zasady pozostaną bez zmian. Powyżej granicy 85 528 zł kwota będzie natomiast stopniowo zmniejszana, a zarabiający ponad 127 tys. zł w ogóle nie będą mieli kwoty wolnej.

Zmiany wprowadza ustawa z 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1926).

Część przepisów weszła w życie już 30 listopada 2016 r.

 

Z tekstem noweli można się zapoznać tutaj.

www.podatki.biz

 

Najniższa emerytura i wynagrodzenie minimalne w górę

W 2017 r. minimalne wynagrodzenie za prace wzrośnie do 2000 zł miesięcznie, a wysokość najniższej emerytury zostanie podniesiona do 1000 zł - wynika z decyzji podjętych na wtorkowym posiedzeniu rządu. Jednocześnie przewidziano, ze w przypadku emerytów otrzymujących stosunkowo niskie świadczenia minimalna gwarantowana podwyżka w ramach waloryzacji wyniesie 10 zł.

Zgodnie z podpisanym przez premier Beatę Szydło rozporządzeniem, od 1 stycznia 2017 r. minimalna płaca wzrośnie z 1850 do 2000 zł miesięcznie, co oznacza wzrost o 8,1 proc. rok do roku. W efekcie minimalne wynagrodzenie będzie wynosić już 47,04 proc. prognozowanego na 2017 r. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - dzięki temu zmniejszy się różnica miedzy wynagrodzeniem średnim, a minimalnym. Zbliżymy się do pożądanych 50 proc. Dobra sytuacja na rynku pracy powinna przekładać się także na wzrost wynagrodzeń - zapewnia szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, Elżbietą Rafalska.

W marcu 2017 r. w ramach waloryzacji wszystkie emerytury i renty zostaną natomiast podwyższone o wskaźnik na poziomie 100,73 proc. W konsekwencji osoba otrzymująca do tej pory np. 1500 zł emerytury po waloryzacji otrzymywać będzie 1510,95 zł. Podwyżka wyniesie minimalnie 10 zł i zostaną nią objęci wszyscy emeryci i renciści, których świadczenia nie przekraczają 1369,86 zł. Jak szacuje rząd, skorzysta na tym ok. 2,1 mln świadczeniobiorców ZUS i niemal wszyscy świadczeniobiorcy KRUS (ok. 1,1 mln osób). Równocześnie wysokość najniższej emerytury (dla osób mających do niej prawo) wzrośnie z obecnych 882,56 do 1000 zł. Renta socjalna zostanie podwyższona z 741,35 zł do 840 zł. W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy kwota będzie podniesiona z obecnych 676,75 zł do 750 zł. "W systemie ubezpieczenia społecznego rolników zostanie wprowadzona gwarancja najniższej wysokości emerytury i renty na poziomie 1000 zł. Będą one waloryzowane tak, jak w innych systemach" – wskazuje rząd.

www.podatki.biz

Licznik odwiedzin

6540093
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
2602
3376
20444
5873663
77004
115805
6540093