1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Podatki 2019: Twój e-PIT już działa

Na prowadzonym przez Ministerstwo Finansów portalu można już korzystać z usługi Twój e-PIT. W praktyce Krajowa Administracja Skarbowa automatycznie przygotowała i udostępniła roczne zeznania podatkowe. Podatnicy mogą skorzystać z takiej pomocy lub samodzielnie wypełnić zeznanie. W ciągu pierwszych kilkunastu godzin z usługi skorzystało już ponad 20 tys. podatników.

W ramach usługi Twój e-PIT KAS przygotowała roczne zeznania podatkowe. Przy rozliczeniach za 2018 r. dotyczy to bezpośrednio zeznań PIT-37 oraz PIT-38. Jak podaje Ministerstwo

Finansów, w sumie przygotowano 23 mln PIT-37 oraz 0,25 mln PIT-38.

-Skorzystanie z tej usługi to konkretne korzyści: oszczędność czasu, gwarancja bezpieczeństwa i brak ryzyka spóźnienia się z rozliczeniem. To administracja skarbowa przejmie ciężar odpowiedzialności za zeznanie podatkowe przygotowane przez system - mówi szefowa resortu finansów, prof. Teresa Czerwińska.

W praktyce podatnik może wybrać, czy skorzysta z usługi Twój e-PIT czy też samodzielnie wypełni zeznanie na dotychczasowych zasadach. W przypadku elektronicznej formy można też uzupełnić dane o informacje nt. ulg podatkowych oraz 1 proc. podatku PIT na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Usługa jest dostępna od 15 lutego i będzie można skorzystać z niej do 30 kwietnia 2019 r. Jeżeli dany podatnik nie złoży do tego czasu samodzielnie zeznania lub nie potwierdzi zeznania w usłudze Twój e-PIT, to przygotowane przez KAS zeznanie zostanie uznane za złożone w sposób automatyczny.

Co istotne, podatnik korzystający z elektronicznego rozliczenia szybciej otrzyma ewentualny zwrot podatku - w ciągu 45 dni (zamiast 3 miesięcy).

Z usługi Twój e-PIT można skorzystać tutaj.

link dzięki kol. Albinowi Piątkowskiemu

www.podatki.biz

Uwaga emeryci i renciści. Do końca lutego musicie powiadomić ZUS o dochodach

Pytanie: Emeryt lub rencista, który w 2018 r. pozostawał w zatrudnieniu, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową albo prowadził działalność powinien powiadomić ZUS o osiągniętych przychodach. Oświadczenie to należy nadesłać w terminie do 28 lutego br. Czy obowiązek ten dotyczy każdego emeryta i rencisty?

Odpowiedź:

Nie. Obowiązek ten nie dotyczy emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny lub osób pobierających emeryturę częściową.

Zatem, oświadczenie składają tylko emeryci i renciści, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego i którzy w ciągu minionego roku kalendarzowego pozostawali w zatrudnieniu, pełnili służbę lub wykonywali inną pracę zarobkową albo prowadzili pozarolniczą działalność (tj. podlegają obowiązkowi ubezpieczeń społecznych). Podjęcie pracy zarobkowej może spowodować bowiem zmniejszenie wysokości pobieranego świadczenia lub jego zawieszenie. Aby uniknąć zwrotu nienależnych pieniędzy, potrzebna jest więc bieżąca informacja o przychodach. Zaświadczenie to należy przesłać po zakończeniu roku, w terminie do ostatniego dnia lutego.

Ważne! Nie każdy dochód powoduje konieczność informowania ZUS. Powstaje on tylko wtedy, gdy emeryt lub rencista podlega obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniom społecznym. Należy mieć tu na uwadze, że o konieczności informowania ZUS decyduje sam tytuł do ubezpieczeń społecznych, a nie faktycznie odprowadzone składki.

Przykład 1:

W 2018 r. firma zawarła umowę o dzieło z emerytem w wieku 63 lat. Emeryt i firma nie muszą informować ZUS o osiągniętych dochodach za ubiegły rok.

Przykład 2:

W 2018 r. firma zatrudniała na umowę o pracę emeryta w wieku 49 lat. Jednocześnie z emerytem zawarto też umowę o dzieło. Do 28 lutego 2019 r. należy przekazać do ZUS informację o dochodach osiągniętych z tytułu umowy o pracę i umowy o dzieło, gdyż obie umowy stanowiły tytuł do ubezpieczeń społecznych.

Działalność objęta obowiązkiem ubezpieczeń społecznych

Na zawieszenie prawa do świadczeń lub zmniejszenie ich wysokości wpływa przychód osiągany z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. Za działalność podlegającą obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym - popularnie określaną jako dodatkowa praca zarobkowa - uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej

działalności.

Jest to w szczególności:

-   praca wykonywana w ramach stosunku pracy,

-   praca nakładcza,

-   pracy wykonywanej za granicą,

-   pełnienia służby w tzw. służbach mundurowych (np. Wojsko Polskie, Policja, Państwowa Straż Pożarna),

-   praca wykonywana na podstawie umowy zlecenia i umowy agencyjnej oraz współpraca przy wykonywaniu jednej z tych umów,

-   praca wykonywana w ramach umowy o świadczenie usług (innej niż umowa zlecenie lub agencyjna), do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz współpraca przy wykonywaniu tej umowy,

-   praca wykonywana na podstawie:

-   umowy zlecenia,

-   umowy agencyjnej,

-   innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o zleceniu,

-   umowy o dzieło,

-jeżeli umowę taką emeryt lub rencista zawarł z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy (zawartej z innym podmiotem) wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy,

-   prowadzenie pozarolniczej działalności oraz współpraca przy jej wykonywaniu,

-   praca wykonywana w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych,

-   odpłatne świadczenie pracy, na podstawie skierowania do pracy, w czasie kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania oraz

-   pobieranie stypendium sportowego,

-   pobierania uposażenia przysługującego posłom i senatorom oraz posłom do Parlamentu Europejskiego

-   pobierania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.

Za przychód uważa się również kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, wypłacanego na podstawie przepisów Kodeksu pracy, i kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.

Należy podkreślić, iż przychody - osiągane przez uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów, którzy nie ukończyli 26 roku życia - z tytułu wykonywania umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, pozostają bez wpływu na zawieszenie lub zmniejszanie renty. Wynika to z faktu, iż osoby te nie podlegają obowiązkowi ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania takiej umowy.

Zasady dotyczące zawieszalności stosuje się również do osób wyłączonych z ubezpieczenia społecznego w związku z posiadaniem ustalonego prawa do emerytury lub renty oraz osób wykonujących działalność niepodlegającą obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z uwagi na podleganie temu obowiązkowi z innego tytułu. Natomiast zasad tych nie stosuje się do honorariów z tytułu działalności twórczej i artystycznej.

Przychód wpływający na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń

Przychód osiągany przez emeryta lub rencistę z tytułu wykonywania określonej dodatkowej pracy przyjmowany jest w wysokości stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Szczególne zasady dotyczą ustalania przychodu osiąganego przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność. W przypadku tych osób - zgodnie z art. 104 ust. 1a ustawy emerytalnej - przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.

Przy ustalaniu, czy przychód wpływa na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń, obowiązuje generalna zasada, zgodnie z którą przychód uważa się za osiągnięty w miesiącu (roku) w którym został wypłacony lub przedstawiony do wypłaty.

Na zawieszenie lub zmniejszenie wysokości świadczeń wpływa także przychód osiągnięty za granicą.

Przychody, które nie podlegają rozliczeniu

Przychody uzyskane z innego tytułu niż zatrudnienie, służba lub inna praca zarobkowa albo pozarolnicza działalność pozostają bez wpływu na zawieszenie lub zmniejszenie wysokości świadczeń.

Obowiązujące przepisy przewidują również takie okoliczności, które wyłączają niektóre przychody z rozliczania, mimo że zostały one uzyskane z wymienionych wyżej tytułów.

Które świadczenia podlegają zasadom zawieszalności, a które są wyłączone lub częściowo podlegają zawieszalności

W przypadku, gdy emeryt lub rencista osiąga przychód z tytułu działalności objętej obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi, zawieszeniu lub zmniejszeniu podlega:

-   emerytura przysługująca osobie, która nie ukończyła powszechnego wieku emerytalnego,

-   renta z tytułu niezdolności do pracy,

-   renta rodzinna, do której uprawniona jest jedna osoba,

-   część renty rodzinnej, do której uprawniona jest osoba osiągająca przychód,

-   renta inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy nie pozostaje w związku ze służbą wojskową, pobierającego świadczenie na podstawie ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz renta rodzinna po tym inwalidzie,

-   renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy, zaistniałym przed 1 stycznia 2003 r. wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy lub chorobą zawodową.

Nie wszystkie świadczenia wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych podlegają zawieszalności za cały okres ich pobierania.

Niezależnie od wysokości przychodu osiąganego przez osoby uprawnione do ich pobierania, zawieszeniu ani zmniejszeniu nie podlegają świadczenia:

-   emerytów, którzy powszechny wiek emerytalny ukończyli przed podjęciem pracy zarobkowej lub przed przejściem na emeryturę,

-   osób uprawnionych do renty: inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia i rent rodzinnych po tych inwalidach,

-   osób uprawnionych do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową i renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć pozostaje w związku ze służbą wojskową,

-   osób, które osiągały przychód z tytułu pracy nie podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych (np. samoistna, a więc nie wykonywana na rzecz pracodawcy, umowa o dzieło), bowiem przychody z takiej pracy pozostają bez wpływu na wysokość należnych świadczeń,

-   osób, które zgłosiły wniosek o zawieszenie świadczenia i przez cały rok kalendarzowy emerytura lub


renta nie była im wypłacana, a więc skorzystały z możliwości zawieszenia świadczenia, bez wskazywania przyczyny złożenia takiego wniosku,

-   osób, które mają ustalone prawo do emerytury i przez cały rozliczany rok kalendarzowy kontynuowały zatrudnienie w ramach tego samego stosunku pracy i na rzecz tego samego pracodawcy, u którego pracowali przed przejściem na emeryturę.

Natomiast częściowej zawieszalności podlegają świadczenia:

-   emerytów, którzy powszechny wiek emerytalny ukończyli w ciągu roku kalendarzowego,

-   osób, które zgłosiły wniosek o zawieszenie świadczenia i przez część roku emerytura lub renta nie była im wypłacana, a więc skorzystały z możliwości zawieszenia świadczenia, bez wskazywania przyczyny złożenia takiego wniosku,

-   osób, które mają ustalone prawo do emerytury i przez część roku kontynuowały zatrudnienie w ramach tego samego stosunku pracy i na rzecz tego samego pracodawcy, u którego pracowali przed przejściem na emeryturę.

Szczególne zasady zawieszania lub zmniejszania świadczeń mają miejsce w przypadku tzw. świadczeń zbiegowych.

Obowiązki emerytów i rencistów oraz płatników składek

Ustawa emerytalna nakłada na emerytów i rencistów oraz płatników składek obowiązek zawiadomienia organu rentowego o podjęciu dodatkowej pracy zarobkowej i o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu.

Osoby po raz pierwszy ubiegające się o emeryturę lub rentę informację taką umieszczają we wniosku o świadczenie.

Natomiast osoby podejmujące dodatkową pracę zarobkową, a już uprawnione do świadczeń, zobowiązane są do przesłania Oddziałowi ZUS stosownej informacji. Można tego dokonać na formularzu ZUS EROP (wcześniej był to druk ZUS Rw-73) lub też w inny sposób. Istotne jest, aby z zawiadomienia tego wynikało, od kiedy została podjęta dodatkowa praca zarobkowa i jaka jest wysokość przychodu.

Przekazanie ZUS-owi tego zawiadomienia ma bardzo istotne znaczenie dla późniejszego rozliczenia emerytury lub renty. Jego brak skutkuje rozliczeniem świadczenia i dochodzeniem zwrotu nienależnych świadczeń za okres 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym zostanie wydana decyzja o rozliczeniu emerytury lub renty.

Natomiast powiadomienie Oddziału ZUS o podjęciu pracy i osiąganych zarobkach ogranicza możliwość dochodzenia zwrotu nienależnych świadczeń wyłącznie do jednego roku kalendarzowego poprzedzającego rok wydania decyzji o rozliczeniu świadczenia.

Z obowiązku tego nie zwalnia świadczeniobiorcy fakt, że ZUS został powiadomiony o powyższych okolicznościach przez płatnika składek.

  

Z art. 138 ust. 5 ustawy emerytalnej wynika jednoznacznie, że zwrot nienależnie pobranych świadczeń za okres nie dłuższy niż 1 rok kalendarzowy poprzedzający rok wydania decyzji rozliczającej, dotyczy wyłącznie tych świadczeniobiorców, którzy powiadomili ZUS o osiąganiu przychodów.

Rozliczanie świadczeń emerytalno-rentowych z tytułu osiąganych przychodówprócz zawiadomienia ZUS o dodatkowej pracy zarobkowej należy co roku - do końca lutego - dostarczyć do ZUS zaświadczenie (oświadczenie) o wysokości przychodu za ubiegły rok. Na tej podstawie ZUS ustali, czy wypłacał świadczenie w prawidłowej wysokości.

Jakie dokumenty są wymagane?

-   zaświadczenie o wysokości przychodu od pracodawcy, zleceniodawcy lub innego płatnika składek, a w przypadku osoby pełniącej służbę - od właściwej jednostki organizacyjnej,

-   w przypadku osób prowadzących działalność pozarolniczą - oświadczenie o podstawie wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

-   w przypadku osób osiągających przychód z tytułu działalności wykonywanej za granicą w państwie, z którym Rzeczpospolitą Polską łączy umowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, zaświadczenie o wysokości osiągniętego w ubiegłym roku kalendarzowym przychodu wystawione przez zagranicznego pracodawcę lub inny zagraniczny podmiot właściwy do wydania takiego zaświadczenia w myśl ustawodawstwa państwa, w którym osiągnięty został przychód,

-   w przypadku osób osiągających przychód z tytułu działalności wykonywanej za granicą w państwie, z którym Rzeczpospolitej Polskiej nie łączy umowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych - oświadczenie o wysokości przychodu osiągniętego w ubiegłym roku kalendarzowym.

Gdzie i w jaki sposób złożyć dokumenty?

Dokumenty można złożyć:

-   osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS,

-   za pośrednictwem: operatora pocztowego, płatnika składek, polskiego urzędu konsularnego.

Jak i kiedy ZUS załatwi sprawę?

Rozliczenia dokonuje organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub jednostka organizacyjna Zakładu wyznaczona przez Prezesa ZUS.

Po analizie dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego organ rentowy wydaje decyzję.

W przypadku, gdy emeryt lub rencista osiąga przychód w kwocie:

-   niższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to świadczenie wypłaca się w przysługującej wysokości

-   przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie wyższego jednak niż 130% tego wynagrodzenia, świadczenie będzie wypłacane w zmniejszonej wysokości;

kwota zmniejszenia nie może być wyższa od kwoty maksymalnego zmniejszenia, określona w ustawie emerytalnej jako:

-24% kwoty bazowej obowiązującej przy ostatniej waloryzacji w 1998 r. - w przypadku emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z uwzględnieniem waloryzacji

-18% kwoty bazowej obowiązującej przy ostatniej waloryzacji emerytur i rent w 1998 r. - w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy z uwzględnieniem waloryzacji

-20,4% wskazanej wyżej kwoty bazowej - w przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna


osoba (jeżeli jedna z kilku osób uprawnionych do renty rodzinnej osiąga przychód skutkujący zmniejszeniem świadczenia, przysługująca jej część renty podlega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia proporcjonalnie do liczby uprawnionych osób)

-   przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, świadczenie będzie podlegało zawieszeniu.

Czy można się odwołać?

Od decyzji przysługuje odwołanie, które należy wnieść pisemnie lub ustnie do protokołu, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat.

Kwoty graniczne dla przychodów w 2018 r.

Miesięczne i roczne kwoty przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszane są w komunikatach przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dla przychodów osiąganych w ubiegłym roku wynosiły w poszczególnych okresach:

 

70%

130%

Obowiązuje w okresie

kwoty przeciętnego miesięcznego

kwoty przeciętnego miesięcznego

 

wynagrodzenia

wynagrodzenia

     

01.01.2018 - 28.02.2018

2979,00 zł

5532,30 zł

     

01.03.2018 - 31.05.2018

3161,70 zł

5871,70 zł

     

01.06.2018 - 31.08.2018

3236,00 zł

6009,70 zł

     

01.09.2018 - 30.11.2018

3164,80 zł

5877,40 zł

     

01.12.2018 - 31.12.2018

3206,20 zł

5954,30 zł

     

Rocznie

37 851,70 zł

70 295,30 zł

     

Ważne! Niezależnie od wysokości osiągniętego przychodu należy o nim poinformować ZUS. Nawet gdy jego kwota jest bardzo niska i nie przekracza ww. wartości. Przepisy bowiem nie zwalniają z obowiązku informacyjnego, istniejącego w każdym przypadku uzyskania przychodów z działalności zarobkowej, która rodzi obowiązek lub dobrowolność ubezpieczeń społecznych.

Na podstawie materiałów z ZUS

Ewa Iwan

link dzięki kol. Albinowi Piątkowskiemu

www.podatki.biz

Rozporządzenie MSWiA w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów

Warszawa, dnia 21 grudnia 2018 r.

Poz. 2391

Rozporządzenie

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1)

z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby

Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r. poz. 132, 138, 730 i 912) zarządza się, co następuje:

 • Rozporządzenie określa:
 1. sposób podziału środków funduszu socjalnego, zwanego dalej „funduszem”, między jego dysponentów,
 2. zakres i sposoby korzystania ze świadczeń socjalnych z funduszu,
 3. rodzaje świadczeń socjalnych,
 4. dysponentów środków funduszu,
 5. tryb przyznawania świadczeń socjalnych

– w odniesieniu do emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Pań-stwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz człon-ków ich rodzin, zwanych dalej „uprawnionymi”.

 • Środki funduszu mogą być przeznaczane na następujące świadczenia socjalne:
 1. zapomogi pieniężne;
 2. dopłaty do kosztów leczenia oraz zwrot części kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej;
 3. zwrot części kosztów pogrzebu uprawnionego, niezależnie od przysługującego z tego tytułu zasiłku pogrzebowego;
 4. dopłaty do kosztów zakwaterowania, wyżywienia i leczenia w sanatoriach lub uzdrowiskach;
 5. dopłaty do kosztów wypoczynku indywidualnego i zbiorowego, a także do innych form rekreacji;
 6. dopłaty do kosztów zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie obozów i kolonii oraz innych form działalności socjalnej;
 7. dopłaty do korzystania z różnych form działalności kulturalno-oświatowej.
 8. 1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).


 


Dziennik Ustaw                                     – 2 –                                                 Poz. 2391

 1. Dysponentami środków funduszu są:
 2. Komendant Główny Policji;
 3. Komendant Główny Straży Granicznej;
 4. Komendant Służby Ochrony Państwa – w odniesieniu do emerytów i rencistów Biura Ochrony Rządu i Służby Ochro-ny Państwa uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin;
 5. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej;
 6. Szef Krajowej Administracji Skarbowej – w odniesieniu do emerytów i rencistów Służby Celnej i Służby Celno--Skarbowej uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin.
 1. Komisja jest organem opiniodawczym i doradczym kierownika jednostki organizacyjnej w sprawach dotyczących przyznawania świadczeń socjalnych.
 2. Komisję powołuje się na 4 lata, z tym że kierownik jednostki organizacyjnej zachowuje prawo do uzupełniania składu komisji oraz do odwołania członka komisji w przypadku:
  1. skazania go prawomocnym wyrokiem orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
  2. stwierdzenia naruszenia prawa podczas wykonywania obowiązków;
  3. uchylania się od wykonywania obowiązków;
  4. ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający pełnienie funkcji członka komisji.
   1. Komisja opiniuje plan podziału funduszu na poszczególne świadczenia socjalne – na każdy rok kalendarzowy.
   2. Zmiany w planie podziału funduszu są dokonywane z zachowaniem trybu określonego w ust. 4.
   3. Komisja powołana przez Komendanta Służby Ochrony Państwa jest właściwa również w zakresie świadczeń dla emerytów i rencistów Biura Ochrony Rządu uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin.
   4. Komisje powołane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dyrek-torów izb administracji skarbowej, dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości są właściwe również w zakresie świadczeń dla emerytów i rencistów Służby Celnej uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin.
 1. Do wniosku dołącza się:
 2. inne dokumenty uzasadniające przyznanie świadczenia socjalnego, w szczególności rachunki, faktury, zaświadczenia.
  1. Wzór wniosku jest określony w załączniku do rozporządzenia.


Dziennik Ustaw                                     – 3 –                                                 Poz. 2391

 1. Komórka organizacyjna właściwa do spraw socjalnych lub osoba wyznaczona do załatwiania spraw socjalnych nie-zwłocznie przekazuje otrzymany wniosek do zaopiniowania komisji.
 1. Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem i załączonymi dokumentami przedstawia kierownikowi jednostki organiza-cyjnej propozycję dotyczącą sposobu załatwienia sprawy, w szczególności określa wysokość świadczenia.
  1. Świadczenia socjalne przyznaje kierownik jednostki organizacyjnej.
  2. Świadczenia socjalne wypłaca niezwłocznie komórka organizacyjna jednostki organizacyjnej, właściwa do spraw finansowych.
  3. Świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów Biura Ochrony Rządu uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin przyznaje Komendant Służby Ochrony Państwa, a wypłaca je niezwłocznie komórka organizacyj-na Służby Ochrony Państwa, właściwa do spraw finansowych.
  4. Świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów Służby Celnej uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin przyznaje Szef Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektor izb administracji skarbowej, dyrektor Krajowej Szkoły Skarbowości, a wypłaca je niezwłocznie komórka organizacyjna jednostki organizacyjnej, właściwa do spraw finansowych.
 • Pierwszeństwo w korzystaniu ze świadczeń socjalnych przysługuje uprawnionym:
 1. posiadającym trudne warunki materialne;
 2. poszkodowanym na skutek klęsk żywiołowych, zdarzeń losowych powstałych niezależnie od uprawnionego;
 3. sierotom zupełnym;
 4. samotnie wychowującym dzieci;
 5. ponoszącym dodatkowe koszty związane z wychowywaniem dzieci wymagających specjalnej opieki i leczenia.
 • Komisje socjalne powołane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia9 września 2004 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2015 r. poz. 1374 oraz z 2017 r. poz. 1143) działają do końca kaden-cji, na które zostały powołane.
 • Postępowania wszczęte na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 9, i niezakończone przed dniem wejściaw życie niniejszego rozporządzenia są prowadzone na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia.
 • Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, dokonującw 2018 r. podziału środków funduszu między dysponentów, o których mowa w § 3 ust. 2, oblicza kwotę środków funduszu dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, odpowiednio do wysokości zaplanowanych środków na wypłatę emerytur i rent dla byłych funkcjonariuszy Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej w 2018 r.
  • Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. K. Kozłowski

 1. 2)Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2004 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2015 r. poz. 1374 oraz z 2017 r. poz. 1143), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjona-riuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1321).
 2. Proszę o udzielenie świadczenia socjalnego*: 1) zapomogi pieniężnej;


     

Dziennik Ustaw

– 4 –

Poz. 2391

   

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

   

i Administracji z dnia 17 grudnia 2018 r. (poz. 2391)

 

WZÓR

 

...........................................

 

….......................

(imię i nazwisko lub nazwa organizacji)

 

(miejscowość, data)

...........................................

   

(adres)

   

...........................................

   

(nr emerytury lub renty)

   

...........................................

   

(nr telefonu)

   
   

……...............................

   

(kierownik jednostki organizacyjnej)

   

………….......................

WNIOSEK

o przyznanie świadczenia socjalnego

2) dopłaty do kosztów leczenia oraz zwrotu części kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej;

3) zwrotu części kosztów pogrzebu uprawnionego, niezależnie od przysługującego z tego tytułu zasiłku pogrzebowego;

4) dopłaty do kosztów zakwaterowania, wyżywienia i leczenia w sanatoriach lub uzdrowiskach;

5) dopłaty do kosztów wypoczynku indywidualnego i zbiorowego, a także do innych form rekreacji;

6) dopłaty do kosztów zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie obozów i kolonii oraz innych form działalności socjalnej;

7) dopłaty do korzystania z różnych form działalności kulturalno-oświatowej.

Uzasadnienie złożonego wniosku: ..............................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................


     

Dziennik Ustaw

– 5 –

Poz. 2391

2. Osoby na utrzymaniu wnioskodawcy:

   

imię i nazwisko

wiek

stopień pokrewieństwa

...................................................................

.............

………….........................

...................................................................

.............

………….........................

...................................................................

.............

………….........................

...................................................................

..............

………….........................

Oświadczam, że podane wyżej dane są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

………..........

(podpis)

Załączniki:

....................................................................

....................................................................

....................................................................

Opinia komisji socjalnej dotycząca sposobu załatwienia wniosku:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

..............................................., dnia ................................

Komisja socjalna:

…………….....................

…………….....................

…………….....................

Decyzja kierownika jednostki organizacyjnej

Przyznaję świadczenie socjalne w wysokości .................. (słownie złotych:

................................................................................................................................................).**

Nie przyznaję świadczenia socjalnego.**

............................................., dnia ....................

............................................................

(podpis i pieczątka kierownika jednostki organizacyjnej)

*  Właściwe podkreślić. ** Niepotrzebne skreślić.

 Tutaj możesz pobrać w wersji pdf

 

Zwolnienie z abonamentu RTV dla niektórych osób po ukończeniu 60. roku życia

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych (Dz. U. 2010 nr 13 poz. 70 ze zm.) zwolnione od opłat abonamentowych zostały osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Interpelacja nr 22280 do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie pobierania opłat abonamentowych RTV

Szanowny Panie Ministrze,

z opłacania abonamentu RTV zostały m.in. zwolnione osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Do mojego biura poselskiego zgłaszają się kobiety, które ukończyły 60 rok życia, uzyskały prawo do emerytury jednak ze względu na niskie świadczenie z ZUS-u, przeszły na rentę rodzinną po zmarłym mężu ze względu na bardziej korzystny wymiar świadczenia. Niestety w praktyce wdowy automatycznie pozbawione zostają prawa do zwolnienia z abonamentu, ponieważ placówki Poczty Polskiej kategoryzują ww. jako rencistki.

Mając na uwadze powyższe, proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

Czy Ministerstwo planuje podjąć działania celem doprecyzowania przepisów prawa, aby osoby, które nabyły prawa do emerytury, spełniające kryteria jak na wstępie, ale pobierające rentę rodzinną po współmałżonku zwolnione były z obowiązku opłat RTV?

Z poważaniem

Wojciech Kossakowski, 14-05-2018 r.

Odpowiedź na interpelację nr 22280 w sprawie pobierania opłat abonamentowych RTV

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację nr 22280 Pana Posła Wojciecha Kossakowskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie pobierania opłat abonamentowych RTV, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Kwestia dotycząca zwolnienia z opłat abonamentowych osób, które ukończyły 60 lat i mają ustalone prawo do renty rodzinnej, jest kwestią wywołującą wątpliwości interpretacyjne na gruncie obowiązujących przepisów prawa. Należy zauważyć, iż zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych (Dz. U. 2010 nr 13 poz. 70 ze zm.) zwolnione od opłat abonamentowych zostały osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Regulacje dotyczące emerytur, a także rent rodzinnych znajdują się w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z1998 nr 162 poz. 1118 ze zm.). Ustawa określa zasady nabywania i ustalania prawa do emerytury, a także sytuacje, w których nabywa się uprawnienie do renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub osobie bliskiej. Ustawa reguluje także kwestie zawieszenia oraz ustania prawa do świadczeń.

Odnosząc się do kwestii przedstawionej w interpelacji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozróżniło dwie sytuacje osób pobierających rentę rodzinną po zmarłym małżonku.

Osoba, która miała ustalone prawo do emerytury w chwili śmierci małżonka, uprawniona jest do renty rodzinnej w sytuacji, gdy zmarły współmałżonek miał ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniał warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń (art. 65 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). W takiej sytuacji dochodzi do zbiegu prawa do świadczeń - zgodnie z art. 95 ustawy osobie takiej wypłaca się więc jedno z tych świadczeń (wyższe lub wybrane przez zainteresowanego).

Zbieg prawa do świadczeń nie skutkuje jednak zawieszeniem lub ustaniem ustalonego prawa do emerytury. W świetle powyższych przepisów prawa osoba, która miała ustalone prawo do emerytury, a następnie rozpoczęła pobieranie renty rodzinnej, w dalszym ciągu ma ustalone prawo do emerytury, a jedynie nie pobiera emerytury. W powyższej sytuacji w świetle obowiązujących przepisów prawa pojawiają się wątpliwości, czy osoba pobierająca rentę rodzinną po zmarłym małżonku i jednocześnie mająca ustalone prawo do emerytury jest zwolniona z opłat abonamentowych, jeśli spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o opłatach abonamentowych.

Wątpliwości interpretacyjnych nie wywołuje natomiast sytuacja, w której osoba pobierająca rentę rodzinną po zmarłym małżonku nie ma ustalonego prawa do emerytury. W takiej sytuacji osoba ta będzie zobowiązana do uiszczania opłat abonamentowych.

Ponadto zgodnie ze stanowiskiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, aby dana osoba mogła zostać zwolniona z opłat abonamentowych na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o opłatach abonamentowych musi spełniać następujące przesłanki:

-   ukończyć 60 lat;

-  mieć ustalone prawo do emerytury;

-   wysokość emerytury nie może przekraczać miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez prezesa GUS.

W związku z powyższym Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uznała, iż nawet osoba, która miała ustalone prawo do emerytury, pobierając rentę rodzinną po zmarłym małżonku, nie może zostać zwolniona z opłat abonamentowych. Osoba ubiegająca się o zwolnienie z opłaty abonamentowej musi bowiem przedstawić Poczcie Polskiej także aktualną wysokość swojej emerytury. Zdaniem Krajowej Rady nie jest jasne, czy osoba, która ma ustalone prawo do emerytury, ale pobiera rentę rodzinną, jest w stanie wykazać aktualną wysokość emerytury.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji realizując przepis upoważniający do wskazania rodzaju dokumentów potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych w § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz. U. Nr 29, poz. 152), wskazała dokumenty potwierdzające uprawnienia do zwolnienia od opłat abonamentowych. Osoba, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o opłatach abonamentowych, powinna przedstawić jednostce Poczty Polskiej dowód osobisty oraz decyzję jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo innego organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury.

Mając na uwadze powyższe, należy zauważyć, że uprawnienie do zwolnienia z opłaty abonamentowej rozpoznawane jest indywidualnie w odniesieniu do danej osoby przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, która stosuje przepisy stanowiące o przesłankach zwolnienia z opłaty abonamentowej.

Wyrażam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia w sposób wyczerpujący odpowiadają na zadane w interpelacji pytania.

Z poważaniem

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, 04-07-2018 r.

(wytłuszczenia - redakcja)

link dzięki kol. Albinowi Piątkowskiemu

www.podatki.biz

Emerytury i renty 2019: Nowe zasady waloryzacji

Emerytury i renty 2019: Nowe zasady waloryzacji już potwierdzone

Z początkiem marca 2019 r. emerytury i renty wzrosną o minimum 70 zł, a najniższe świadczenia będą wynosić 1100 zł. Odpowiednia nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach została już podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę i czeka tylko na publikację w Dzienniku Ustaw.

W noweli założono, że od 1 marca przyszłego roku najniższe emerytury, renty z tytuły całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne będą wynosić po 1100 zł, podczas gdy obecnie świadczenia te wynoszą 1029,80 zł. W przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy przewidziano z kolei wzrost z obecnych 772,35 zł do 825 zł.

"Świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną o 3,26 proc., jednak nie mniej niż o 70 zł. Oznacza to, że w przyszłym roku najniższe świadczenia zostaną podniesione o 6,8 proc. - dwa razy więcej, niż byłoby to w przypadku zastosowania ustawowego prognozowanego wskaźnika waloryzacji" - tłumaczy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Szacuje się, że w efekcie wyższe świadczenia otrzymywać będzie ok. 6,2 mln emerytów. W przyszłym roku waloryzacja będzie kosztować w sumie 8,4 mld zł, podczas gdy w roku obecnym to 5,96 mld zł.

Zmiany wprowadza ustawa z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Nowela została podpisana przez prezydenta 21 grudnia br.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 marca 2019 r.

Z nowelizacją można się zapoznać tutaj.

www.podatki.biz

Informację dostarczył kol. Albin Piątkowski

Licznik odwiedzin

6539898
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
2407
3376
20249
5873663
76809
115805
6539898