1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

VII Wojewódzki Zjazd Delegatów ZEiRP RP woj. warmińsko-mazurskiego.

W dniu 4 kwietnia 2019 roku w restauracji „Wileńska” w Olsztynie odbył się VII Wojewódzki Zjazd Delegatów ZEiRP RP. W Zjeździe udział wzięło 38 delegatów wybranych na zebraniach sprawozdawczo- wyborczych w kołach, Prezesi kół oraz członkowie ustępujących władz, którzy nie byli delegatami oraz zaproszeni goście.

Zjazd otworzył prezes Zarządu Wojewódzkiego Tadeusz Jakubik witając zaproszonych gości w osobach:

- st. bryg. mgr inż. Bogdana Wierzchowskiego – Warmińsko-Mazurski Komendanta   Wojewódzkiego PSP w Olsztynie

- bryg. mgr inż. Michała Kamienieckiego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP

- bryg. w st. spocz. mgr inż Grzegorza Matczyńskiego Dyrektora Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie

Obradom przewodniczył Wiceprezes ZW ZEiRP RP kol. Stanisław Mikulak.

Na początek obrad minutą ciszy uczczono zmarłych kolegów i koleżanki w trakcie trwania kadencji.

Z okazji zakończenia pełnienia funkcji Prezesa Koła – Prezydium ZW ZEiRPR RP w Olsztynie przyznało okolicznościowe statuetki dla n/w członków naszego Związku :

1.-Adam Osiński       – Prezes Koła w Szczytnie w latach 1997 – 2019

2.- Leon Wiśniewski – Prezes Koła w Biskupcu w latach 1999 – 2019

3.- Jerzy Zienkiewicz – Prezes Koła w Elblągu w latach 2009 – 2019

4.- Jerzy Jasiński       - Prezes Koła w Olsztynie w latach 2011 – 2019

5.- Ryszard Guz         - Prezes Koła w Bartoszycach w latach 2015 – 2019

6.-Adam Makowski   - Prezes Koła w Węgorzewie w latach 2015 – 2019

Sprawozdanie z działalności podczas kadencji 2015 – 2018 roku przedstawił Prezes Warmińsko – Mazurskiego ZW ZEiRP RP kol. Tadeusz Jakubik.

Sprawozdanie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej przedstawiła jej Przewodnicząca Teresa Ciechowska. Ocena działalności ZW przedstawiona przez komisję była bardzo dobra i komisja wnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Wojewódzkiemu.

Zjazd jednogłośnie udzielił absolutorium ustępującemu ZW ZEiRP RP.

W dyskusji zabrało głos 15 – tu uczestników zjazd w sprawach dotyczących :

- zbyt sformalizowanego i niezgodnego z Rozporządzeniem MSWiA sposobu załatwiania wniosków o pomoc z funduszu socjalnego,

- przypadki braku należytego zainteresowania i udzielania pomocy ze strony PSP w organizacji pogrzebów emerytów i rencistów,

- obciążania kół ZEiRP RP kosztami paliwa po wykorzystaniu służbowych pojazdów,

- proporcjonalnego rozliczania pomocy z funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów z poszczególnych powiatów. Procentowy udział w przyznanych kwotach do procentowego udziału ilości emerytów i rencistów,

- zmiany adresów rachunku z komend na koła za spotkania integracyjne.

Wyjaśnień w w/w sprawach udzielili uczestniczący w zjeździe : Komendant Woj. PSP i jego z-ca oraz przewodniczący zjazdu.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrano nowy Zarząd Wojewódzki w składzie :

- Stanisław Mikulik - Prezes

- Wojciech Bastek - Wiceprezes

- Cyroniuk Jan- Wiceprezes

- Stanisław Pabijanek - Sekretarz

- Osenkowska-Żbik Teresa - Skarbnik

- Ryszard Kaszuba – Członek Prezydium

- Grzegorz Matczyński – Członek Prezydium

- Leonad Boiwko- Członek

- Aleksander Cydejko - Członek

- Elżbieta Wróblewska- Członek

- Henryk Orzechowski - Członek

- Mirosław Burakiewicz- Członek

- Jerzy Gołębiewski - Członek

- Krzysztof Krześniak - Członek

- Witold Garbaczewski – Członek

Wojewódzką Komisję Rewizyjną w składzie:

- Teresa Ciechowska - Przewodnicząca

- Roman Kaliszuk - Wiceprzewodniczący

- Jacek Kamola - członek

- Tadeusz Wasilewski - członek

- Janusz Jarzynka- członek

Delegatami na Zjazd Krajowy zostali wybrani:

Wojciech Bastek

Stanisław Mikulak

Ryszard Kaszuba

Mirosław Burakiewicz

  

Jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie programu działania na lata 2019 – 2022.

Następnie głos zabrał Z-ca K-nta Woj. PSP st. bryg. mgr inż. Bogdan Wierzchowski, który pogratulował nowo wybranemu Zarządowi oraz zadeklarował dalszą współpracę ze związkiem.

Uczestnicy Zjazdu podziękowali dotychczasowemu Prezesowi Zarządu Tadeuszowi Jakubikowi za dwudziesto dwuletnią aktywną działalność na tej funkcji jak też dokumentowanie działalności w formie kroniki.

Na zakończenie wystąpił nowo wybrany Prezes ZW kol. Stanisław Mikulak, który podziękował za wybór deklarując aktywną działalność na rzecz środowiska emerytów i rencistów.

Plenarne posiedzenie Warmińsko – Mazurskiego ZW ZEiRP RP

 

         W dniu 11 grudnia odbyło się plenarne posiedzenie Warmińsko – Mazurskiego ZW z udziałem Prezesów Kół.

Porządek obrad:

1. Wręczenie odznak „Zasłużony dla ZEiRP RP”,

2. Omówienie przebiegu i ustaleń z posiedzenia Zarządu Głównego ZEiRP RP w dniach

   22 – 24 listopada 2018r.

3. Omówienie przebiegu i wyników konkursu kronik na szczeblu wojewódzkim i centralnym.

4. Ocena realizacji uchwały z poprzedniego Zjazdu Wojewódzkiego.

5. Przygotowanie do przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo – wyborczej w Kołach i

   Zjazdu Wojewódzkiego

6. Sprawy finansowe.

7. Sprawy organizacyjne .

         W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście :

-         Z-ca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

bryg. mgr inż. Robert Fliciński

-         były Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki PSP

st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Mirosław Hołubowicz obecnie członek naszego Związku w Ełku

-         Dyrektor Zarządu Woj. ZOSP RP w Olsztynie

bryg. w st. spocz. mgr inż. Grzegorz Matczyński – obecnie członek naszego Związku w Olsztynie,

-         Komendant Powiatowy PSP w Ełku – bryg. mgr inż. Marek Markowski

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Tadeusz Jakubik odczytał uchwałę Nr. VI /3/2018 ZG ZEiRP RP z dnia 15 marca 2018 r. przyznająca odznaki honorowe „Zasłużony dla ZEiRP RP”

Odznaki otrzymali:

N/wym. osobom przyznano odznaki „Zasłużony dla ZEiRP RP” lecz ze względu na stan zdrowia będą wręczone w macierzystych Kołach:

Odznaki wręczyli:

     Prezes Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego - Tadeusz Jakubik i Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – bryg. mgr inż. Robert Fliciński.

         Członek ZG – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Wojciech Bastek omówił przebieg i najważniejsze ustalenia posiedzenia ZG z m-ca listopada br.

         Wiceprezes ZW Stanisław Mikulak omówił wyniki Konkursu Kronik prowadzonych przez Koła Związku w województwie. Komisja oceniająca przyznała:

-         I miejsce kronice prowadzonej przez Koło w Olsztynie, przyznając jednocześnie nagrodę pieniężną w wysokości 1.000,- zł

-         Wyróżnienie przyznano kronice prowadzonej przez Koło w Mrągowie przyznając nagrodę pieniężną w wysokości 500,- zł.

Jednocześnie poinformował, że kroniki z naszego województwa w konkursie organizowanym przez ZG ZEiRP RP zostały wyróżnione za zdobycie III miejsca za kronikę prowadzoną przez ZW ZEiRP RP i również prowadzoną przez Koło w Olsztynie.

Oceny realizacji uchwały z poprzedniego Zjazdu Wojewódzkiego dokonał Prezes ZW – oceniono, że uchwała realizowana jest właściwie i gwarantuje całkowitą realizację do końca kadencji.

Prezes ZW omówił przygotowania do przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Kołach i Wojewódzkiego Zjazdu delegatów. Wszyscy Prezesi otrzymali dokumenty dotyczące organizacji i przebiegu zebrań sprawozdawczo-wyborczych, terminy dostarczenia odpowiedniej dokumentacji po przeprowadzeniu zebrań do Zarządu Wojewódzkiego.  

Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. mgr inż. Robert Fliciński zadeklarował współpracę i pomoc dla naszego Związku – odpowiedział na pytania zebranych dot. współpracy Związku z kierownictwem Komend PSP oraz w sprawie funduszu socjalnego.

Skarbnik Zarządu Wojewódzkiego Teresa Osenkowska -Żbik przedstawiła stan finansów na dzień 10.12.2018 r., informacja dotycząca gospodarki finansowej została przyjęta jednogłośnie. Składki statutowe opłaciły wszystkie Koła oraz składka do ZG ZEiRP RP została opłacona w pełnej wysokości.

W sprawach organizacyjnych omówiono:

-         nowy wzór wniosku na nadanie odznaki „Zasłużony dla ZEiRP RP”

-         terminy sporządzania wniosków i przysłania ich do Zarządu Wojewódzkiego

-         zapotrzebowanie na odznaki i znaczki organizacyjne na rok 2019.

-        

Po zakończeniu obrad wszystkich uczestników zaproszono na obiad w restauracji „Wileńska”.

Opracował: Tadeusz Jakubik

Zdjęcia: Stanisław Pabijanek, Adam Osiński

 

Plenarne Posiedzenie ZW ZEiRP RP w dniu 16 maja 2018r.

         W dniu 16 maja 2018r. odbyło się posiedzenie plenarne Warmińsko-Mazurskiego ZW ZEiRP RP z udziałem Prezesów Kół terenowych.

Porządek obrad :

-         Wręczenie odznak „Zasłużony dla ZEiRP RP”

-         Omówienie przebiegu i ustaleń z posiedzenia Zarządu Głównego.

-         Analiza sprawozdawczości i stanu organizacyjnego Związku na terenie województwa na dzień 31.12.2017r.

-         Informacja z działalności Komisji Socjalnej przy Warmińsko- Mazurskim Komendancie Wojewódzkim PSP.

-         Sprawy finansowe.

-         Sprawy organizacyjne.

W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście :

-         Wiceprezes ZG ZEiRP RP Zygmunt Politowski

-         Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP

st.  bryg. mgr inż. Bogdan Wierzchowski

Z-ca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

st. bryg. mgr inż. Michał Kamieniecki

-         Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP – bryg. w st. spocz. mgr inż.

      Grzegorz Matczyński

     

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Tadeusz Jakubik odczytał Uchwałę Nr VI/3/2018 ZG ZEiRP RP z dnia 15 marca 2108r. przyznającą odznaki honorowe „Zasłużony dla ZEiRP RP” dla działaczy z naszego województwa – odznaki otrzymali :

1.   kol. Bartycha Edmund – Koło w Nowym Mieście Lub.

2.   mł. bryg. Filipowicz Sławomir – KM PSP Olsztyn

3.   kol. Gajewski Bogusław – Koło w Elblągu

4.   kol. Jasińska Teresa – Koło w Olsztynie

5.   kol. Łęgowski Zenon – Koło w Iławie

6.   kol. Maciejewski Ireneusz – Koło w Iławie

7.   bryg. w st. spocz. mgr inż. Pasławski Marek – były Kom. Pow. PSP w Lidzbarku 

      Warm.

8.   kol. Rutkowska Teresa – Koło w Lidzbarku Warm.

9.   kol. Szok Mirosław -  Koło w Mrągowie

10.               kol. Żak Grzegorz – Koło w Elblągu

Odznaki wręczyli :

-         Wiceprezes ZG ZEiRP RP – Zygmunt Politowski

-         Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki PSP - st. bryg. mgr inż. Bogdan Wierzchowski

Członek ZG i Wiceprezes ZW Wojciech Bastek przedstawił przebieg i najważniejsze ustalenia ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego.

Prezes ZW Tadeusz Jakubik przedstawił stan organizacyjny Związku na Warmii i Mazurach oraz dokonał analizy sprawozdawczości za rok 2017. Ocenił stan organizacyjny naszego Związku jako dobry. Koła Związku działają przy wszystkich KM/KP PSP oraz w JRG poza siedzibami powiatów. Stan członków od wielu lat jest stabilny w ub. roku ze Związku odeszło 30 osób, również 30 osób wstąpiło, aktualny stan to 725 osób, Wszystkie Koła opłaciły składki statutowe. Omówiono również bazę lokalową we wszystkich Kołach oraz wyposażenie w urządzenia techniczne.

St. bryg. mgr inż. Michał Kamieniecki – Przewodniczący Komisji  Socjalnej przedstawił pracę Komisji w roku 2017 oraz plan działania na rok 2018.

     Skarbnik ZW Teresa Osenkowska – Żbik przedstawiła stan finansów na koniec 2017r. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Gospodarkę finansową oceniono jako oszczędną.

     W sprawach organizacyjnych Tadeusz Jakubik przedstawił następujące zagadnienia :

-         organizację wycieczki na trasie Chorwacja – Czarnogóra – Bośnia i Hercegowina w dniach 09 – 17.06. 2018r. w której udział weźmie 52 emerytów i członków ich rodzin z 10 Kół terenowych,

-         przygotowanie do kampanii sprawozdawczo – wyborczej,

-         publikowanie materiałów z życia Kół na stronach internetowych KW PSP i ZG ZEiRP RP.

Następnie rozpoczęła się dyskusja również z udziałem zaproszonych osób. Największa dyskusja skupiła się wokół spraw związanych z funduszem socjalnym. Bardzo ciekawy głos w dyskusji był Stanisława Mikulaka - Wiceprezesa ZW  dotyczący między innymi współpracy pomiędzy czynnymi strażakami PSP – a zwłaszcza kadrą dowódczą a emerytami i rencistami.

     Wiceprezes ZG Zygmunt Politowski poinformował o aktualnych problemach którymi zajmuje się Związek, a także przygotowania do kampanii sprawozdawczo – wyborczej.

Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki PSP - st.bryg. mgr inż. Bogdan Wierzchowski przedstawił najważniejsze problemy,  tóre są realizowane na terenie województwa, oraz zadeklarował współpracę i pomoc dla naszego Związku.

Po zakończeniu obrad zaproszono wszystkich uczestników na obiad w restauracji „Wileńska”.

Opracował : Prezes ZW ZEiRP RP Tadeusz Jakubik

Zdjęcia : Stanisław Pabijanek, Adam Osiński.

Licznik odwiedzin

5656668
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
253
1070
8112
5014557
27205
73078
5656668