Roczne Zebranie Członków Koła ZEiRP RP w Kwidzynie

  • Drukuj

Zebranie odbyło się w dniu 15.01.2016 r. W zebraniu uczestniczyło 11 osób

z pośród 14 członków Koła.

Otwarcia zebrania dokonał Prezes Koła kol. Czesław Olejnik, witając przybyłych członków Koła i gości w osobach:

- kol. Krzysztof Dietz – Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Gdańsku,

- st. bryg. Sławomir Bogiel – Komendant Powiatowy PSP w Kwidzynie,

- st. kpt. Jan Chodukiewicz – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Kwidzynie,

- kol. Czesław Kosewski – emeryt PSP,

- kol. Mirosław Strzelecki – emeryt PSP.

Zebranie członków Koła połączone zostało ze spotkaniem noworocznym. Zarząd Koła przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2015. Podobnie Komisja Rewizyjna, która nie wnosiła uwag do działalności Zarządu Koła.

Przedstawiono propozycje do Planu Pracy Koła w roku bieżącym.

Wystąpienia zaproszonych gości:

Kol. Krzysztof Dietz przedstawił zadania stojące przed Związkiem w obecnym roku jak i na całą kadencję nowo powołanego Zarządu. W swoim wystąpieniu powoływał się na Uchwały Zarządu Głównego ZEiRP RP. Także i tym razem podzielił się z nami swoją wiedzą

i wieloletnim doświadczeniem w pracach na rzecz emerytów i rencistów pożarnictwa.

St. bryg. Sławomir Bogiel, przedstawił krótką informację o działaniach podejmowanych przez tut. komendę powiatową PSP w roku ubiegłym i planach na rok bieżący. Dziękował członkom Koła za czynne włączenie się do organizacji i udział

w uroczystościach nadania sztandaru komendzie powiatowej PSP w Kwidzynie.

Spotkanie, było także okazją do podarowania przez komendanta powiatowego PSP, kol. Prezesowi Zarządu Wojewódzkiego monografii w wydaniu książkowym z okazji jubileuszu „70-lecia powołania Zawodowej Straży Pożarnej w Kwidzynie”.

Zebranie w części oficjalnej zakończyło się dyskusją nad sprawozdaniem Zarządu Koła i propozycjami do Planu Pracy oraz uzupełnieniem składu Komisji Rewizyjnej.

            Prezes Zarządu Koła zamykając Zebranie, podziękował członkom Koła oraz zaproszonym gościom za przybycie i udział w obradach, życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności w Nowym 2016 Roku.

P.S.

Po części oficjalnej, „za zamkniętymi drzwiami” odbyła się cześć związana ze spotkaniem Noworocznym.

Za tym pośrednictwem, wszystkich zainteresowanych a jeszcze się wahających wstąpieniem do naszego Koła ,serdecznie zapraszam.

Tekst i zdjęcia:

Czesław Olejnik – Prezes Zarządu Koła