1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Społecznikiem trzeba się urodzić...

wywiad z Wacławem Potrykusem

Wacław Potrykus, były Prezes OSP w Głodowie — 20 lat, obecnie honorowy Prezes, także już 20 lat prezes Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Państwowej Straży Pożarnej RP w powiecie kocierskim 12 lat radnym do Rady Gminy Liniewo.

Wacław Potrykus działa w OSP w Głodowie i na rzecz lokalnej społeczności. W naszej rozmowie opowiada, co się zmieniło przez ten czas w lokalnej społeczności jakie społeczne zadania należy dalej podejmować.

57 lat pracy społecznej to szmat czasu. Jakie refleksje się dziś Panu nasuwają?

Na pewno ogromna satysfakcja z pełnionej misji i wykonywanych obowiązków. Dopóki sil starczy chciałbym tę misję kontynuować. Przez to 30 lat zawsze starałem sic być osobą pomocną. Nigdy nie pobierałem z tego tytułu żadnych gratyfikacji finansowych i tak jest do dziś. Mimo to mam w sobie jeszcze dość siły by służyć innym.

Proszę przybliżyć naszym czytelnikom główne sukcesy w Pana pracy społecznej?

Wiele rzeczy udało sic wspólnie zrobić dla Głodowa. Kiedy tak pomyślę, to wydaj e mi się, że kiedy w 1990 roku zostałem wybrany do Rady Gminy to wtedy ważna byla dla wsi sieć wodociągowa i udało sic to zrealizować. Do swoich sukcesów zaliczam także starania o powstanie remizy strażackiej w Głodowie wraz ze świetlicą. Wszyscy przy tym pracowali społecznie wiele osób poświęciło swój czas przy budowie. To nas cieszyło. Następnie moje starania o pozyskanie z Niemiec wozu strażackiego — też uważam za sukces. Do sukcesów zaliczam także starania o modernizację naszej szkoły w Głodowie. Bylem także inicjatorem i przewodniczącym komitetu budowy kaplicy w Głodowie. Zadanie to udało sic także zrealizować. Wspólnymi silami pobudowa1imy kaplicy w naszej wsi.

Co należy jeszcze zrobić dla dobra mieszkańców Pana zdaniem?

Rzeczy do zrobienia jest jeszcze dużo, ale przede wszystkim trzeba pokazywać młodym, że praca społeczna jest potrzebna, bo tylko wtedy nasza wieś sic zmienia. Ważne jest także, aby szukać zgody i porozumienia. Bez tych rzeczy nasze plany będą tylko marzeniami i nic z tego nie wyniknie

Panie Wacławie, czy społecznikiem człowiek się rodzi, czy być może jest w stanie tego się nauczyć?

Moim zdaniem społecznikiem trzeba sic urodzić. Trzeba od samego początku czuć potrzebę niesienia pomocy.

Oczywiście nauczyć się można czynić dobrze i źle. Zaś z duchem społecznika trzeba sic urodzić, albo inaczej — wyssać to z mlekiem matki. Wydaje mi sic, że osoba taka powinna mice doskonalą umiejętność wsłuchiwania się w potrzeby innych i wyróżniać sic umiejętnością współpracy z innymi organizacjami.

Co sądzi o pana zaangażowaniu społecznym Pana rodzina?

Mam wspaniałą żonę. Dzięki jej wyrozumiałości mogłem wiele czasu poświęcić na działalność społeczną. W moich działaniach jako społecznik mogłem zawsze liczyć także na moje dzieci.

Jakie rady ma Pan dla młodych ludzi, którzy idą Pana śladami w pracy społecznej w Głodowie?

Powinni pamiętać, że praca społeczna nie przynosi dochodów. Jest naszym wyborem działania dla wspólnego dobra. To trzeba chcieć robić. Dziś z sentymentem oglądam medale: Złota Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej", Zloty Krzyż Zasługi, Medal Honorowy im Józefa Tuliszkowskiego — to satysfakcja i podziękowanie.

Dziękuję za rozmowę.

Pan Wacław Potrykus z żoną Mieczysławą.

potrykus

Roczne Zebranie Członków Koła ZEiRP RP w Kwidzynie

Zebranie odbyło się w dniu 15.01.2016 r. W zebraniu uczestniczyło 11 osób

z pośród 14 członków Koła.

Otwarcia zebrania dokonał Prezes Koła kol. Czesław Olejnik, witając przybyłych członków Koła i gości w osobach:

- kol. Krzysztof Dietz – Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Gdańsku,

- st. bryg. Sławomir Bogiel – Komendant Powiatowy PSP w Kwidzynie,

- st. kpt. Jan Chodukiewicz – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Kwidzynie,

- kol. Czesław Kosewski – emeryt PSP,

- kol. Mirosław Strzelecki – emeryt PSP.

Zebranie członków Koła połączone zostało ze spotkaniem noworocznym. Zarząd Koła przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2015. Podobnie Komisja Rewizyjna, która nie wnosiła uwag do działalności Zarządu Koła.

Przedstawiono propozycje do Planu Pracy Koła w roku bieżącym.

Wystąpienia zaproszonych gości:

Kol. Krzysztof Dietz przedstawił zadania stojące przed Związkiem w obecnym roku jak i na całą kadencję nowo powołanego Zarządu. W swoim wystąpieniu powoływał się na Uchwały Zarządu Głównego ZEiRP RP. Także i tym razem podzielił się z nami swoją wiedzą

i wieloletnim doświadczeniem w pracach na rzecz emerytów i rencistów pożarnictwa.

St. bryg. Sławomir Bogiel, przedstawił krótką informację o działaniach podejmowanych przez tut. komendę powiatową PSP w roku ubiegłym i planach na rok bieżący. Dziękował członkom Koła za czynne włączenie się do organizacji i udział

w uroczystościach nadania sztandaru komendzie powiatowej PSP w Kwidzynie.

Spotkanie, było także okazją do podarowania przez komendanta powiatowego PSP, kol. Prezesowi Zarządu Wojewódzkiego monografii w wydaniu książkowym z okazji jubileuszu „70-lecia powołania Zawodowej Straży Pożarnej w Kwidzynie”.

Zebranie w części oficjalnej zakończyło się dyskusją nad sprawozdaniem Zarządu Koła i propozycjami do Planu Pracy oraz uzupełnieniem składu Komisji Rewizyjnej.

            Prezes Zarządu Koła zamykając Zebranie, podziękował członkom Koła oraz zaproszonym gościom za przybycie i udział w obradach, życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności w Nowym 2016 Roku.

P.S.

Po części oficjalnej, „za zamkniętymi drzwiami” odbyła się cześć związana ze spotkaniem Noworocznym.

Za tym pośrednictwem, wszystkich zainteresowanych a jeszcze się wahających wstąpieniem do naszego Koła ,serdecznie zapraszam.

Tekst i zdjęcia:

Czesław Olejnik – Prezes Zarządu Koła

Spotkanie Świąteczno – Noworoczne Zarządu Wojewódzkiego i Koła Nr 18 ZEiRP RP przy KW PSP Gdańsku

W dniu 8 stycznia 2016 r. w Sali Sztandarowej KW PSP w Gdańsku spotkali się członkowie ZW i Koła Nr 18 z Pomorskim Komendantem Wojewódzkim PSP st. bryg. Andrzejem Rószkowskim oraz Zastępcami st. bryg Waldemarem Miłejko i bryg. Krzysztofem Rogińskim, a także z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Panem Janem Pietruszewskim i Kapelanem Wojewódzkim Strażaków ks. dr Jarosławem Lisica. Spotkanie otworzył Kol. Tadeusz Szmytke Sekretarz Zarządu Głównego ZEiRP RP oraz Prezes Koła Nr 18 przy KW PSP w Gdańsku, który omówił realizację Planu pracy Koła w 2015 r. oraz propozycje zamierzeń na 2016 r. oraz ogólnie działań ZG. Podziękował Komendantowi Wojewódzkiemu za pomoc w realizacji Planu pracy, w tym bezpłatne udostępnianie Busa na imprezy integracyjne oraz za bardzo dobre warunki pracy dla Zarządu Wojewódzkiego oraz Zarządu Koła. Komendant Wojewódzki zabierając głos przedstawił zamierzenia organizacyjne i inwestycyjne na 2016 r. oraz złożył obecnym najlepsze życzenia zdrowia i pomyślności oraz obdarował wszystkich kalendarzami. Następnie głos zabrał Kol. Krzysztof Dietz Prezes Zarządu Wojewódzkiego – współorganizator spotkania, który omówił planowane zadania na 2016 r., a następnie złożył wszystkim emerytom życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, spełnienia marzeń w roku 2016. Wszystkim działaczom, prezesom kół, członkom zarządów rezultatów w działalności społecznej. Z kolei Prezes ZW SEiR Policyjnych 

J. Pietruszewski, deklarując dalszą współpracę i składając życzenia noworoczne odznaczył, za wieloletnią współpracę, Kol. Krzysztofa Dietz medalem XXV – lecia ZW SEiR Policyjnych.

Następnie ks. dr Jarosław Lisica po wygłoszeniu Słowa Bożego zaintonował wspólne śpiewanie kolęd, a następnie dzielono się opłatkiem składając sobie wzajemnie życzenia zdrowia i dalszej dobrej współpracy i działalności na rzecz emerytów i rencistów pożarnictwa.

W trakcie spotkania odtwarzano na ekranie zdjęcia ze spotkań, imprez
i wycieczek emerytów z kilku ostatnich lat. Materiał na płytkach przygotowali K. Dietz i Tadeusz Szmytke. Poniżej zdjęcia ze spotkania.

 

 

 

Odszedł na wieczną służbę

       Z głębokim żalem pożegnaliśmy w dniu 26 listopada 2015 r. śp bryg.w st.spocz. BOLESŁAWA LASKOWSKIEGO  byłego Z-cę Komendanta Rejonowego Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni.
      Po odejściu ze służby w 1995 r. na zaopatrzenie emerytalne bryg.Bolesław Laskowski nie zaprzestał działalności na rzecz ochrony p.pożarowej miasta Gdyni. Aktywnie włączał się w działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdyni Orłowie oraz Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Gdyni. W 2002 r. został wybrany Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gdyni i tę funkcję pełnił do końca. Miał 69 lat.
Cześć Jego Pamięci.
                                                                   Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP w Gdańsku

 

Pomorskie - obradował Zarząd Wojewódzki ZEiRP

W dniu 27 listopada br., odbyło się robocze posiedzenie członków Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP.

Zebranie otworzył i poprowadził Prezes - Krzysztof Dietz.

Prezes Zarządu przedstawił uchwały Zarządu Głównego ZEiRP, które będą podstawą naszej działalności w tej kadencji. Przygotowano projekty uchwał i wypracowano propozycje działalności naszego związku na szczeblu wojewódzkim, które przed ich przyjęciem będą jeszcze raz omówione i przyjęte (przegłosowane) na najbliższym posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego poszerzonego o Prezesów Kół.

Inne ustalenia:

- Najbliższe posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Związku zaplanowano na dzień

8 stycznia 2016 r. w sali  sztandarowej budynku KW PSP w Gdańsku, połączone ze spotkaniem noworocznym.Szczegóły z tym związane będą podane w oddzielnym komunikacie.

- Przypomniano, że przed przekazaniem do publikacji materiałów przez koła, należy zawsze zapytać osobę/osoby o zgodę opublikowania ich wizerunku w Internecie, prasie itp. Zgody nie wymaga się np. od osób pełniących funkcje publiczną czy funkcjonariuszy występujących w mundurach służbowych.

- Prezesi Kół na spotkanie styczniowe przygotują propozycje do Planu Pracy Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP.

Tekst i zdjęcia: Czesław Olejnik – rzecznik prasowy Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Gdańsku.

Licznik odwiedzin

5522681
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
802
1208
14840
4877198
32044
67115
5522681