Zebranie sprawozdawcze ZEiRP RP Koła w Radzyniu Podlaskim

  • Drukuj

Walne zebranie sprawozdawcze Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koła w Radzyniu Podlaskim odbyło się 26 stycznia 2020 roku.

Zebranie otworzył Prezes Zarządu Koła Mieczysław Kwasowiec, który powitał zaproszonych gości w osobach:

- Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim bryg. Witolda Grajcara .

- Sekretarza Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie st. bryg. w st. spocz. Zbigniewa Łaziuka.

Następnie wybrano przewodniczącego i protokolanta zebrania. Wybrano jednogłośnie na przewodniczącego zebrania kol. Mieczysława Kwasowca, natomiast protokolantem został kol. Tadeusz Marczuk.

Przewodniczący zapoznał z proponowanym porządkiem zebrania, który przyjęto bez poprawek. Sprawozdanie z działalności Kola za rok 2019 przedstawił Prezes, sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik Zarządu Koła Marian Protaś, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej jej przewodniczący Tadeusz Marczuk, wnioskując jednocześnie o udzielenie absolutorium dla Zarządu.

Następnie przystąpiono do dyskusji nad sprawozdaniami. W dyskusji głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Radzyniu Podlaskim bryg. Witold Grajcar, który w swym wystąpieniu podziękował Kołu w Radzyniu Podlaskim za aktywność i zaangażowanie w pracach na rzecz środowiska pożarniczego i za dobrą współpracy z Komendą Powiatową PSP.

Sekretarz ZW ZEiRP RP w Lublinie Zbigniew Łaziuk, podziękował za zaproszenie, w skrócie omówił pracę Zarządu Wojewódzkiego w 2019 roku i przedstawił propozycję planu pracy ZW na 2020 rok, przedstawił również wykorzystanie funduszu socjalnego oraz propozycję wyjazdów integracyjnych dla członków Związku.

W związku z podjętą uchwał ZG ZEiRP RP w Warszawie w sprawie zwiększonej składki członkowskiej na działalność statutową Związku, Prezes Koła zaproponował o zwiększenie składki członkowskiej również naszym kole do 40 zł rocznie. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Następnie udzielono absolutorium dla Zarządu Koła. W trakcie dyskusji omówiono i przyjęto plan pracy oraz plan finansowy na 2020 rok.

Po zakończeniu zebraniu zebrania, uczestnicy udali się na uroczysty obiad oraz wspomnienia z okresu służby.

Opracował: Marian Protaś

Zdjęcia wykonał: Mieczysław Kwasowiec

W załączeniu zdjęcia z zebrania.