1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Roczne Zebranie Świdnickich Emerytów

W dniu 27 stycznia 2017r. o godzinie 9.30 w świetlicy tutejszej komendy powiatowej PSP odbyło się roczne zebranie Członków koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Świdniku. 

Zebraniu przewodniczył Prezes – Kol. Henryk Skoczylas, a obecnych było 20 emerytów. W programie spotkania znalazła się m.in. informacja z działań Zarządu, sprawozdanie finansowe i komisji rewizyjnej. Kol. Janowi Krawczyńskiemu wręczono „List Gratulacyjny” z okazji 75 rocznicy urodzin. Udzielono absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy. Przyjęto plan działań i plan finansowy na  2017 r. Poruszono kilka ważnych problemów dotyczących Związku i ich Członków. Na Zebraniu gościliśmy Prezesa ZW ZEiR RP w Lublinie- Kol. Stanisława Marka i  Z-cę Komendanta Powiatowego PSP  w Świdniku – mł.bryg. Pawła Belniaka. Komendant w swoim wystąpieniu przedstawił problematykę dotyczącą spraw PSP, a w końcowych słowach podziękował za dotychczasową współpracę i złożył wszystkim najlepsze życzenia. Uchwałą zebrania  przyjęto do Koła  4 nowych członków tj.  Kol. Andrzeja Wilkołazkiego, Piotra Kostkę, Krzysztofa Zajączkowskiego i Dariusza Antoszaka. Obecnie Koło zrzesza 34 członków.  Poniżej kilka zdjęć z tej części obrad.
Następnie uczestnicy Zebrania odwiedzili Strefę Historii Świdnika.
Strefa Historii uroczyście zaingerowała swoją działalność 7 września 2013r. 

W zbiorach Strefy Historii znajdują się min. informacje dotyczące tradycji lotniczych, motoryzacyjnych Świdnika i Solidarności. 

Wśród eksponatów znajdują się motocykle WSK, pierwszy i ostatni motocykl WSK wyprodukowany przez świdnicką fabrykę oraz motocykl, który odjechał cały świat a także prototypy, które nie weszły nigdy do produkcji. Ponadto  w zbiorach znajdują się eksponaty i akcesoria lotnicze, umundurowanie, archiwalne fotografie oraz pamiątki związane z działalnością Solidarności. Siedziba strefy znajduje się w Galerii Venus na II piętrze, przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 17.

Po muzeum oprowadzał i historię świdnicką opowiedział  p. Krzysztof Komenda.- wieloletni pracownik WSK, mechanik lotniczy, konstruktor silników lotniczych, kierowca, modelarz, instruktor, wielki pasjonat lotnictwa i motoryzacji. 

Końcowym etapem w tym dniu było spotkanie koleżeńskie Członków Koła połączone z  poczęstunkiem.

Oprac.  Z. Stefaniec

Zebranie sprawozdawcze Koła Krasnystaw

W dniu 26 stycznia 2017 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła ZEiRP RP w Krasnymstawie.

Zebranie prowadził Prezes Koła Marian Sidor, który powitał zaproszonych gości i przedstawił sprawozdanie z działalności Koła za rok sprawozdawczy.

W zebraniu sprawozdawczym uczestniczyli:
- bryg mgr inż. Dariusz Pylak – Komendant Powiatowy PSP w Krasnymstawie,
- bryg mgr inż. Zbigniew Bojarczuk – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP,
- mgr Katarzyna Smalira – inspektor ds. organizacyjno-kadrowych Komendy Powiatowej PSP w Krasnymstawie.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła udzielono absolutorium Zarządowi Koła.
Po części oficjalnej spotkania, zebrani udali się do restauracji „Staromiejska”, gdzie spożyli smaczny obiad.

Tekst: Marian Sidor
Zdjęcie: Adam Niemczyk

Zebranie sprawozdawcze Koła ZEiRP RP w Chełmie

W Sali Tradycji Pożarniczych Komendy Miejskiej PSP w dniu 26.01.2017 r. obradowało zebranie sprawozdawczo-noworoczne Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Chełmie.

Wśród zebranych członków uczestniczyli goście: Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie – Stanisław Marek oraz Komendant Miejski PSP w Chełmie – bryg. Zbigniew Rażniewski.

Zebrani ocenili pracę Zarządu Koła w 2016 oraz przyjęli Plan Pracy na rok 2017. Ważnym zadaniem w 2017 roku będzie renowacja 100 letniego sztandaru Chełmskiej Straży Ogniowej Ochotniczej. Zarząd Koła objął patronat nad tym zadaniem ze względu na brak środków – bardzo trudnym. Emeryci, już podczas zebrania z dobrowolnych składek zebrali 658 złotych. Zainteresowanie wzbudzało zagadnienie wypoczynku zbiorowego.

Na zakończenie obrad Prezes Koła Kazimierz Szwed wzniósł toast noworoczny i złożył życzenia – zdrowia, radości, szczęścia i spełnienia marzeń.

002

 

Zebranie sprawozdawcze Koła ZEiRP RP we Włodawie

W dniu 19 stycznia 2017 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Koła ZEiRP RP we Włodawie. Zebranie połączone było ze spotkaniem opłatkowo noworocznym członków naszego Koła.

Spotkanie otworzył Prezes Edward Morawski, który przywitał Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP we Włodawie bryg. Dariusza Pytkę, członka ZW ZE i RP RP w Lublinie Waldemara Moszczyńskiego oraz wszystkich członków Koła. Na wstępie minutą ciszy uczcili pamięć kolegów którzy odeszli "na wieczną służbę" w roku ubiegłym: Kazimierza Tkaczuka i Czesława Peruckiego.

Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes Edward Morawski, sprawozdanie finansowe skarbnik Janusz Grytczuk, a Komisji Rewizyjnej jej Przewodniczący Andrzej Gromek.

Zebrani udzielili jednogłośnie absolutorium dla Zarządu Koła. W wyniku głosowania podjęto też uchwałę uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej. W miejsce zmarłego jej członka powołano Kol. Stefana Kazuro.

Obecny na zebraniu Zastępca Komendanta Powiatowego PSP zabierając głos przedstawił najważniejsze działania w roku ubiegłym oraz planowane na rok 2017. Zadeklarował też dalszą pomoc w działalności Koła Emerytów. Z rąk Komendanta wszyscy zebrani otrzymali też kalendarze na rok 2017.

W wyniku dyskusji opracowano plan działania na rok bieżący, plan ten przedstawił Prezes Koła.

Następnie odbyła się druga część spotkania w trakcie której zebrani podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia noworoczne. Wzniesiono toast lampką szampana za pomyślność w Nowym Roku.

Następnie przy zastawionym stole prowadzono miłą dyskusję wspominając wydarzenia z minionego roku i czasów dawniejszych.

     

Opracował: Edward Morawski

Zebranie sprawozdawczo - noworoczne członków Koła ZE i RP RP w Lublinie

Walne zebranie sprawozdawczo - noworoczne członków Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie odbyło się w dniu 11.01.2017r. w Domu na Podwalu przy rektoralnym kościele p.w. Świętego Wojciecha w Lublinie, ul. Podwale 15.

Zebranie poprzedziła msza św. w intencji strażaków i ich rodzin, którą odprawił o godz. 10.00ks. kapelan Mirosław Ładniak. Po Mszy św. złożono sobie wspólnie życzenia noworoczne i tradycyjnie połamano się opłatkiem. Następnie, Prezes Koła kol. Paweł Dworak zaprosił uczestników mszy św. na zewnątrz obiektu celem wykonania pamiątkowego zdjęcia.

Obrady walnego zebrania rozpoczęto o godz. 11.30 w sali konferencyjnej. Na wstępie Prezes Koła kol. Paweł Dworak powitał uczestników zebrania oraz zaproszonych gości którymi byli: 

- st. bryg. Szczepan Goławski – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie,
- bryg. w st. spocz. mgr inż. Stanisław Marek – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie,
- kol. Marian Radomski – Prezes Koła Związku Emerytów i Rencistów przy Areszcie Śledczym w Lublinie,

- p. Marek Kuryło – przedstawiciel Centrum Szkoleń Strzeleckich SHOOTER.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego członka naszego Koła śp. Władysława Oleszka. Prezes Koła zapoznał uczestników spotkania z porządkiem obrad, przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za okres sprawozdawczy i planem pracy na 2017r. Następnie Sekretarz Komisji Rewizyjnej Koła kol. Mieczysławowi Piejak przedłożył zebranym sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Koła i zawnioskował o udzielenie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy. Wniosek oraz plan pracy na 2017 r. po przegłosowaniu jednogłośnie przyjęto.

Sprawozdanie z działalności finansowej Koła na dzień 31.12.2016 r. przedstawiła Skarbnik Koła kol. Elżbieta Żydek.

W obradach głos w dyskusji zabrali zaproszeni goście składając zebranym noworoczne życzenia tj. st. bryg. Szczepan Goławski – Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, bryg. w st. spocz. mgr inż. Stanisław Marek – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lublinie, oraz kol. Marian Radomski – Prezes Koła Związku Emerytów i Rencistów przy Areszcie Śledczym w Lublinie, który wyróżnił kol. Stanisława Marka i kol. Pawła Dworaka odznakami Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej. Poproszono kol. Mirosława Gwardę o krótkie przedstawienie swojej pracy społecznej w Klubie Strzeleckim, po którym głos zabrał p. Marek Kuryło – przedstawiciel Centrum Szkoleń Strzeleckich SHOOTER, który zapoznał nas z działalnością i możliwościami szkoleniowymi prowadzonej firmy. Zaproponował zebranym uczestnictwo w zawodach strzeleckich na strzelnicy w Wąwolnicy gdzie dla uczestników można też zorganizować integrację w formie grilla lub ogniska itp. Pewna część zebranych zadeklarowała chęć uczestniczenia w tego typu zawodach strzeleckich poprzez podniesienie ręki.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego kol. Stanisław Marek przedstawił zebranym realizację zadań przez Zarząd Wojewódzki w 2016 roku oraz plan działania na 2017 rok. Przedstawione zostały propozycje wycieczek i innych form integracji.

Na zakończenie zebrania, Prezes Koła zaproponował aby podjąć uchwałę
o wyasygnowanie z kasy Koła, dwa razy w roku po 50 zł. (zebranie noworoczne i na Dzień Strażaka) tytułem honorarium dla organisty za oprawę muzyczną mszy św. Wniosek jednogłośnie przyjęto.

Po oficjalnej części spotkania, zebrani udali się na stołówkę gdzie skonsumowali smaczny obiad. Spotkanie odbyło się w miłej  koleżeńskiej atmosferze w którym udział wzięło 44 członków Koła oraz troje zaproszonych gości.

    

Tekst: Paweł Dworak

Zdjęcia: Adam Skowronek

Licznik odwiedzin

5524952
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
386
1262
3073
4886095
34315
67115
5524952